ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 400 | Διάσταση 11χ16,5 | 2021
Διαφορα
A+
A
A-

Πνευματικά Μηνύματα 2021

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

2021

Λέξεις, φράσεις κλειδιά γιά τήν καθημερινή ζωή

Ἀντί προλόγου

Τό ἅπαν γιά μᾶς τούς χριστιανούς εἶναι τό νά ἔχουμε μέσα μας ὡς βίωμα –καί κάθε μέρα αὐτό τό βίωμα νά γίνεται πιό ζωηρό– ὅτι ὑπάρχει ὁ ἀληθινός Θεός, μᾶς φανερώθηκε, τόν βρήκαμε, πιστεύουμε σ ̓ αὐτόν· καί ὅπως κι ἄν ἔρθουν τά πράγματα, μά ὅπως κι ἄν ἔρ- θουν, ἐφόσον ὅλα εἶναι στά χέρια του, ὅσον ἀφορᾶ τή σωτηρία μας θά μᾶς πεῖ καί τό ἕνα, θά μᾶς πεῖ καί τό ἄλλο, θά μᾶς φροντίσει, θά μᾶς ὠθήσει· καί τελικά σέ καμιά περίπτωση δέν θά ἀφήσει κάποια ἐκκρεμότητα, κάποιο κενό, κάποια ἀμφιβολία. Καί ἄν, ἄνθρωπέ μου –θά πεῖ ὁ Θεός στόν καθένα μας– τά δικά σου, τά κατά σέ σοῦ δημιουργοῦν κατά- σταση τέτοια, πού βρίσκεσαι σέ ἀδιέξοδο καί μπροστά σου εἶναι τό ἀδύνατο, μάθε ὅτι τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν. Τί ἔχεις νά πεῖς ἀπό ἐκεῖ καί πέρα; Τί ἔχεις νά πεῖς;

Ἀλλά ἄν πιάνεις σωστά τή βεβαιότητα αὐτή πού μᾶς δίνει ὁ Θεός, αὐτό δέν σημαίνε ὅτι μπορεῖς τώρα νά χουζουρέψεις ἤ νά πᾶς νά ζήσεις τή ζωή σου. Αὐτό δυστυχῶς εἶναι τό ὅλο χριστιανικό πνεῦμα σήμερα: νά πᾶμε στόν Θεό, νά τοῦ ζητήσουμε νά μᾶς κάνει αὐτό, ἐκεῖνο, νά μᾶς προλάβει ἀπό τό ἕνα, νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τό ἄλλο, ἀκριβῶς γιά νά πᾶμε μετά ἐμεῖς νά ζήσουμε τή ζωή μας, νά χαροῦμε τή ζωή. Εἶναι λάθος αὐτό.

Θέλουμε δέν θέλουμε, ὅ,τι θά οἰκονομήσει ὁ Θεός νά ἔρθει πάνω μας, θά ἔρθει. Καί θέ- λουμε δέν θέλουμε, θά τό σηκώσουμε, θά τό βιώσουμε. Ἄλλοτε μπορεῖ νά βρεθοῦμε μέσα στή θάλασσα, ἄλλοτε στό ποτάμι, ἄλλοτε μέσα στή ζούγκλα. Ἐκεῖ, μέσα στόν δρό- μο πού μᾶς βάζει ὁ Θεός –πού χρειάζεται νά κολυμπήσουμε, λίγο νά κινδυνεύσουμε, πού χρειάζεται ἴσως νά χαθοῦμε λίγο, νά βρεθοῦ- με σέ ἀδιέξοδο, νά αἰσθανθοῦμε τήν ὅλη ἀδυ- ναμία μας– ἐκεῖ μέσα θά ζήσουμε.

Δέν λέει τυχαῖα ὁ Κύριος: Τά ἀδύνατα πα­ ρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν. Ὄχι μιά, ὄχι δυό φορές θά νιώσει κανείς ὅτι ἀπό τή δική του πλευρά –πού στηρίχθηκε στόν ἑαυτό του καί νόμισε ὅτι θά τά βγάλει πέρα μέ τίς δικές του δυνάμεις– εἶναι ἀδύνα- τον νά τά καταφέρει.

Μέσα λοιπόν ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὁ Θεός παρών, εἶναι ὁ Θεός μαζί μας καί μᾶς ὁδηγεῖ. Ἔτσι μποροῦμε νά δοῦμε αὐτή τή συγκατά- βαση τοῦ Θεοῦ, τό ὅτι συμπορεύεται μαζί μας καί μᾶς ἐνδυναμώνει. Ὄχι ἁπλῶς σέ κάθε δευτερόλεπτο, ἀλλά καί στό πιό μικρό κλά- σμα τοῦ δευτερολέπτου εἶναι παρών ὁ Θεός.

Αὐτό δίνει χαρά στήν ψυχή, δίνει αὐτή τή βεβαιότητα. Ἀλλά βεβαιότητα, γιά νά ἐμπιστευθεῖς ἀκόμη πιό πολύ τόν ἑαυτό σου στόν Θεό· βεβαιότητα, γιά νά εἶσαι ἕτοιμος ἀκόμη πιό πολύ νά ἀπαρνηθεῖς τόν ἑαυτό σου, νά θυσιασθεῖς, νά πεθάνεις ὡς πρός τόν παλαιό ἄνθρωπο. Ὅταν ἡ βεβαιότητα πού ἀποκτᾶς μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ φέρνει χουζούρι –καθώς σκέφτεσαι: «Ἐντάξει, ὅλα καλά θά πᾶνε»– φέρνει δηλαδή μιά διάθεση τέτοια πού σάν νά ξεχνιέσαι ἤ σάν νά θέλεις τάχα νά χαρεῖς τή ζωή, νά ξέρεις ὅτι αὐτό εἶ- ναι ὄχι ἁπλῶς ἕνα λάθος, ἀλλά εἶναι κίνδυνος θάνατος.

«Ὅσο κι ἄν ἐπέλθει ἀποχρωματισμός πνευματικός τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ὅλης κοι- νωνίας μέ τήν ὅποια μορφή παγκοσμιο­ ποιήσεως, δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτε οἱ χριστιανοί. Κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς κάνει κανένα κακό. Διότι κανείς δέν μπορεῖ νά μπεῖ μέσα στίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, νά εἰσ- δύσει μέσα στά φοβερά αὐτά νοήματα, μέσα στήν ὅλη χάρη πού περικλείουν καί νά τά ἀλλάξει».

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο

(08/02/2021) Ἀνά πᾶσαν στιγμήν μπορεῖς νά βάζεις ἀρχή, σάν νά μή μετενόησες ποτέ καί τώρα μετανοεῖς, σάν νά μή βρῆκες τόν Κύριο, ἀλλά τώρα τόν βρίσκεις. Αὐτή εἶναι ἡ σω- στή σχέση μέ τόν Θεό. Στόν κόσμο αὐτόν, ἄν λίγο καλοβολευτεῖς, καλοστρωθεῖς καί ξεχαστεῖς ὕστερα στήν ὅποια καλοπέραση, στό ὅποιο βόλεμα καί, κυρίως, σέ μιά αὐτα- ρέσκεια, αὐτάρκεια καί αὐτοδικαίωση, ποῦ νά σέ πλησιάσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἤδη μέ τή στάση σου αὐτή τήν ἀποκλείεις.

Νά ξυπνήσεις σάν ἀπό λήθαργο τήν ψυ­ χή σου. Νά πεῖς: «Ἀφήνω κατά μέρος τήν ἀκηδία μου, τήν τεμπελιά μου, πού δικαιο­ λογοῦμαι μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο. Μέ ζῆλο θά προσπαθήσω νά ἀνταποκριθῶ στόν λόγο τοῦ Κυρίου, στίς ἐντολές του, σέ ὅσα μᾶς ζητεῖ ὁ Κύριος, μπορῶ δέν μπορῶ».

Δέν ὑπάρχει κανείς πού κινήθηκε ἔτσι, καί δέν ἦρθε ἡ ἀληθινή μετάνοια σ ̓ αὐτόν καί προκοπή πνευματική.

 

(22/06/2021) Θά συμβοῦν πολλά στήν ἀνθρωπότητα καί ὅλα αὐτά θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά συμβοῦν ὄχι γιά νά βασανίσει τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιατί καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά κάποιοι θά σω- θοῦν. Ὁ Θεός ὡς Θεός γνωρίζει ὅτι πρέπει νά περάσουν κάποια παθήματα οἱ ἄνθρωποι, καί γιά νά καθαριστοῦν καί γιά νά μετανοή­ σουν καλύτερα. Δέν θά ἐπέτρεπε ὁ Κύριος νά γίνουν γεγονότα, καθώς μάλιστα θά εἶναι φοβερά, γιά νά χαθοῦν οἱ ἄνθρωποι.

Ἔτσι νά τή νιώσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νά τή μελετήσουμε καί νά πιστέψουμε σ ̓ αὐτήν. Ἄν ἐπιτρέπει κάτι, εἶναι τελικά γιά νά ξεκαθαρίσει κανείς πιό καλά τή θέση του. Πολλοί θά εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἄν δέν περ- νοῦσαν μέσα ἀπό τό καμίνι τῶν ὅποιων θλί- ψεων, δέν θά ἔβλεπαν τήν πραγματικότητα τοῦ ἑαυτοῦ τους καί θά χάνονταν μέσα στή χαλάρωσή τους, ἐνῶ ἔτσι θά ξυπνήσουν, θά μετανοήσουν ἀληθινά καί θά σωθοῦν.

 

(31/08/2021) Ἄς παρακαλέσουμε ἰδιαίτερα σήμερα τήν Παναγία νά μεσιτεύσει γιά μᾶς, ὥστε νά νιώσουμε ὅτι μπῆκε ἡ ψυχή μας στόν δρό- μο τῆς σωτηρίας καί ἄρχισε νά γίνεται πραγματικότητα ἡ σωτηρία μέσα μας. Εἶ- ναι κακό, ἀδελφοί μου, νά ἀρκεσθεῖ κανείς ἁπλῶς στό ὅτι ἔχει κάποια θρησκευτικότη- τα, κάποια σχέση καί ἀναφορά στόν Θεό, χωρίς ἡ ψυχή του στήν οὐσία νά εἶναι στόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Νά προσευχηθοῦμε νά πρεσβεύσει ἡ Παναγία καί ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὥστε νά συνέλθουμε καί προσωπικά ὁ καθένας μας καί ὡς ἔθνος. Νά ξυπνήσουμε, νά σηκωθοῦμε ἐπάνω, νά μετανοήσουμε, νά ἐπιστρέψουμε στόν Θεό εὐχαριστώντας τον γιά ὅσα ἔκα- νε μέχρι τώρα. Νά ἀνταποκριθοῦμε πλήρως στήν ἀγάπη του καί στή συγκατάβασή του, νά μποῦμε στόν δρόμο τῆς σωτηρίας, νά σω- θοῦμε ὄντως. Νά τό νιώσουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτόν ὅτι μᾶς δέχεται, μᾶς σώζει ὁ Κύριος καί νά φύγουμε σεσωσμένοι στήν αἰώνια ζωή.

 

(07/09/2021) Νά τό ξέρουμε καλά ὅτι, ὅσο περισσότε- ρο ἀγριεύει ὁ διάβολος, ὅσο περισσότερο τό κακό προσλαμβάνει διαστάσεις πού μοιάζουν σάν μιά πλημμύρα πού θά καταποντίσει, θά πνίξει τά πάντα, τόσο ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὁ Θεός, πού εἶναι πιό δυνατός, θά ἀποκαλύ- πτει καί θά φανερώνει τά δικά του μεγαλεῖα.

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, ὅλο τό θέ­ μα εἶναι ἐμεῖς νά μείνουμε στόν Θεό μας. Νά ἔχουμε πίστη, καί τό καθετί θά μᾶς βοηθάει νά πιστεύουμε ἀκόμη περισσότερο. Νά ὑπα- κοῦμε στόν Θεό, νά κάνουμε τίς ἐντολές του, καί θά γίνει ἀλλαγή μέσα μας. Ὁ Θεός κυβερ- νάει. Λέμε γιά τήν πλημμύρα τοῦ κακοῦ ἀπό τό ἕνα μέρος, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως εἶ- ναι ἡ πλημμύρα τῶν ἀληθειῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ πλημμύρα τοῦ θείου φωτός, ἡ πλημμύρα, ἡ ἄβυσσος τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, πού χορταίνει καθέναν ὁ ὁποῖος θά πιστέψει στόν Χριστό καί θά τόν ἀκολουθήσει. Καί τόν κάνει δυ- νατό ὁ Χριστός. Νά μή φοβόμαστε λοιπόν.

 

(07/12/2021) Ἐκεῖνο πού πρέπει νά κάνουμε ὡς χριστια- νοί, καθώς τόσες ἀπειλές ὑπάρχουν γύρω μας, εἶναι νά ἐρευνήσουμε: Ἔχουμε μετάνοια στήν ψυχή μας; Ἔχουμε πίστη; Ἀγαποῦμε τόν Χριστό; Θέλουμε νά ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό ἀπαρνούμενοι τόν ἑαυτό μας καί κό- βοντας τό θέλημά μας; Ἀγωνιζόμαστε νά τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ;

Ὁ Κύριος μᾶς θέλει νηφάλιους καί θέλει νά δείχνουμε στήν πράξη ὅτι ἔχουμε ἐμπιστοσύ- νη στήν ἀγαθότητά του. Ὅλα τά ἀρνητικά νά συντελοῦν ὥστε νά σφίξουμε, ἄν ἐπιτρέ- πεται νά πῶ ἔτσι, πιό πολύ τό χέρι μας ἐπά- νω του καί νά τρέξουμε πιό πολύ πίσω του. Καί εἶναι εὐκαιρία νά δοῦμε ἀκριβῶς τώρα ὅλα τά λάθη μας, τίς ἁμαρτίες μας, τίς ἀδυ- ναμίες μας, ὅλο τό κακό πού ἔκανε καί κάνει ὁ διάβολος μέσα μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἐργασία πού πρέπει ἐμεῖς νά κάνουμε. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι δουλειά τοῦ Θεοῦ.