Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ἰδιαιτέρως κατενύγη, ἔπαθε, ἄν μποροῦμε νά τό ποῦμε ἔτσι, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἔνιωσε πολύ τήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Καί τόσο συνείχετο ἡ ὅλη ὕπαρξή του ἀπό αὐτή τήν εὐσπλαχνία –πού συγχωρεῖ τόν ἄνθρωπο, παραβλέποντας τά παραπτώματά του– ὥστε δέν μποροῦσε νά κοιμηθεῖ. Αὐτή ἡ ἀλήθεια κυριολεκτικά σάν φωτιά ἤ σάν σιγανή βροχή ἔμπαινε στά κατάβαθα τῆς ὑπάρξεώς του, καί ἦταν ὅλος μετάνοια, ὅλος δάκρυα, ὅλος κατάνυξη. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά κοιμηθοῦν, ἀπό τό ἄγχος πού ἔχουν γιά τά προβλήματά τους. Ὁ ἅγιος δέν μποροῦσε νά κοιμηθεῖ, γιατί τόν κέντριζε ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Καί σηκωνόταν, ἔκανε μετάνοιες, καθώς ἔνιωθε τήν ἁμαρτωλότητά του καί ἔκλαιγε ἀπαρηγόρητα, τρόπον τινά. Καί ὅσο ἔκλαιγε, τόσο γλυκαινόταν ἡ ψυχή του ἀπό τή σπλαχνικότητα καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τόν ἔκαιγε, τόν ἔλιωνε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις! Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Μόλις πάρεις ταπεινή στάση, ἐπεμβαίνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί κάνει θαῦμα: λυτρώνεσαι· ἀρχίζει νά ἔρχεται ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς. Γιά νά κλείνει σ᾿ ἐσένα τήν πόρτα ὁ Κύριος καί νά κάνει πώς δέν ἀκούει, ὅπως ἔκανε στή Χαναναία, ἔχει τόν λόγο του· θέλει νά σέ βοηθήσει νά βγεῖ ἀπό μέσα σου ἡ ἀληθινή πίστη. Καί τότε ἀποκτᾶς γεύση τῆς αἰωνίου βασιλείας. Ἐσύ νά ἔχεις αὐτόν τόν καημό: «Θεέ μου, ἐσύ εἶσαι τό πᾶν, καί ἔχω ἐμπιστοσύνη πώς, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα πού ἐσύ γνωρίζεις, ὅλα θά μοῦ τά δώσεις». Ἄν σταθεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέ ἐμπιστοσύνη καί δέν ἀποκάμεις, ἔρχεται ὁ καρπός. Γιά νά ὡριμάσεις πνευματικά, πρέπει νά μείνεις σταθερός στό νά ἀπορρίπτεις τόν ἑαυτό σου καί νά τρέχεις στόν Χριστό, ὅπως ἡ Χαναναία.

Ἡ ἀλήθεια πού ἐξήγγειλαν, ἡ διδασκαλία πού ἄφησαν οἱ πατέρες, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ἀντικειμενική. Δέν ἔχει τίποτε τό ὑποκειμενικό. Δέν ἔχει τίποτε πού θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ: «Ἐπειδή ἦταν σοφός τό εἶπε αὐτό, ἐπειδή ἦταν ἐπιστήμων τό εἶπε αὐτό, ἐπειδή ἦταν ρήτωρ τό εἶπε αὐτό». Ὄχι. Μέσα ἀπό τήν ψυχή τους, μέσα ἀπό τήν καρδιά τους, ἀπό τό στόμα τους βγῆκε ἡ καθαρή ἀλήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐτή ἡ ἀντικειμενική ἀλήθεια. Ὅ,τι εἶπαν, τό εἶπαν κατά τέτοιον τρόπο, σάν νά μή μιλοῦσαν οἱ ἴδιοι ἀλλά κάποιος ἄλλος. Αὐτό σημαίνει τέλειο θάνατο τοῦ ἑαυτοῦ τους: νά εἶσαι πανεπιστήμων, νά εἶσαι σοφότατος, νά εἶσαι μέγας ρήτωρ, καί νά μή σέ ἐπηρεάζουν αὐτά καθόλου. Ἐφόσον βέβαια τά ἔχεις, θά γίνουν ὄργανα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· ἀλλά κατά τά ἄλλα νά μή σέ ἐπηρεάζουν καθόλου. Αὐτό εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Αὐτό σήμαινε τέλειο θάνατο, τέλεια νέκρωση τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Ὅλος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐν ἁμαρτίαις, εἶναι μιά πληγή, τραυματισμένος. Πασχίζει κάτι νά περισώσει. Φοβᾶται νά σταθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀπελπισμένος καί ἐντελῶς ἀπαρηγόρητος ἀπό τόν ἑαυτό του, καί νά πεῖ: «Δέν ἄφησα τίποτε πού δέν ἔκανα, πού δέν σκέφθηκα· δέν ὑπάρχει ἁμαρτωλότερος, ἄλλος σέ χειρότερη κατάσταση. Δέν ἔχω σωτηρία, ἄν δέν μέ σώσεις ἐσύ». Μόνο ἄν σκεφθεῖ ἔτσι κανείς, μπορεῖ νά μετανοήσει ἀληθινά. A Βλάπτουμε, ἀδικοῦμε τόν ἑαυτό μας, καθώς, ἐνῶ εἶναι ἁπλά τά πράγματα, φοβόμαστε νά μποῦμε στό ἁπλό αὐτό δρομάκι τῆς ἐπιστροφῆς μας στόν Θεό καί νά κάνουμε τά ἁπλά βήματα πού θά μᾶς ὁδηγήσουν στό σπίτι τοῦ Πατέρα. Καί ἔτσι μένουμε ἀπ᾿ ἔξω, εἴμαστε συνεχῶς μπερδεμένοι, πελαγωμένοι, εἴμαστε συνεχῶς σέ ἀμφιβολία καί δέν προκόπτουμε. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει.

Κάνεις τόν χριστιανό, δέχεσαι τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά τό κόβεις στά μέτρα σου, ὁπότε εἶναι σάν νά φτιάχνεις ἕνα καινούργιο δικό σου εὐαγγέλιο. Αὐτό, τό ὅτι παίρνουν ὡς μέτρο τόν ἄνθρωπο –τί σκέπτεται, τί νομίζει, πῶς τά ἐγκρίνει ὁ ἄνθρωπος– ἀπό χριστιανικῆς ἀπόψεως εἶναι μεγάλο ἔγκλημα. Ὅσο καλός ἄνθρωπος κι ἄν εἶσαι καί ὅσο καλές διαθέσεις, σκέψεις καί γνώσεις κι ἄν ἔχεις, ἐφόσον μένεις στό πῶς ἐσύ τά νομίζεις, τά ἐγκρίνεις, τά ζυγίζεις, δηλαδή δέχεσαι ὅτι «μέτρον εἶναι ὁ ἄνθρωπος», δέν θά καταλάβεις τίποτε. Σήμερα, δύο χιλιάδες εἴκοσι χρόνια ἀπό τότε πού ἦρθε ὁ Χριστός, φυτοζωοῦμε ὡς χριστιανοί, ἐπειδή νομίζουμε ὅτι εἶναι μέτρο ὁ ἄνθρωπος. Ὄχι! Μέτρο εἶναι ὁ Θεός. Τί λέει ὁ Θεός. A Ζοῦμε καί βασιλεύουμε, ἐμεῖς δηλαδή κάνουμε κουμάντο, καί γι΄ αὐτό ζοῦν καί τά πάθη.

Κάποτε ἔβρισκε ὁ Θεός ἀνθρώπους ἐναρέτους, εὐλαβεῖς, δικαίους, σάν τόν ἅγιο Συμεών τόν Θεοδόχο, πού μποροῦσε νά τούς ἔχει ἐμπιστοσύνη καί νά τούς ἀναθέσει κάποιο ἔργο, μιά ἀποστολή. Σήμερα δέν μπορεῖ νά βρεῖ ὁ Θεός ἄνθρωπο πού νά πιστεύει σ᾽ αὐτά πού λέει ὁ Θεός καί νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπό ὅλα τά ἄλλα πού συμβαίνουν γύρω του καί μέσα του. A Νά, αὐτό εἶναι ἡ ζωή: νά περιμένουμε τόν Κύριο, νά τόν τιμήσουμε λιγάκι. Ἡ ὅλη ζωή μας μέχρι τέλους εἶναι αὐτή ἡ ἀναμονή. Δέν εἶναι θέμα ἁπλῶς νά πεῖς στόν Θεό «δῶσε μου αὐτό». Ξέρει ὁ Θεός τί θέλεις. Τό θέμα δέν εἶναι νά τοῦ τό γνωρίσουμε. Ὁ Θεός θέλει νά μᾶς δεῖ νά τό προσμένουμε, ὅπως πρόσμενε ὁ ἅγιος Συμεών. Καμιά φορά, βέβαια, περιμένοντας ξεχνιέσαι. Γι᾿ αὐτό, ἅμα σέ δεῖ ὁ Κύριος ὄντως νά προσκαρτερεῖς μέ ζῆλο, ὄντως νά τόν περιμένεις, «βγάζει καί δίνει...».

Ὅταν ἔχεις μιά κάποια κοινωνία μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν δεχθεῖς κάποια ψίχουλα τῆς χάριτος, κάποια ψίχουλα τῆς ἄνω ζωῆς, ὅταν δεχθεῖς κάποια ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου, δέν δυσκολεύεσαι, ὁποιοσδήποτε κι ἄν εἶσαι, νά πεῖς ὅτι αὐτό ἦταν πού ἤθελες, πού γύρευες. Στή στιγμή ξεχνᾶς τά πάντα· ἄς νόμιζες μέχρι ἐκείνη τήν ὥρα ὅτι ζητᾶς ἄλλα πράγματα. Ὅταν ἔχεις τήν ἐπίσκεψη τῆς χάριτος «ἐν αἰσθήσει», «γνωστῶς», ὅπως λένε οἱ πατέρες, δέν θέλεις τίποτε ἄλλο. Φθάνεις σέ μιά ἀνάπαυση, σέ μιά τέλεια παρηγορία, σέ ἕνα τέλος πού εἶναι ἀρχή, καί δέν ἔχεις καμία διάθεση νά ζητήσεις κάτι ἄλλο. Αὐτή τήν ἀλήθεια τή βλέπουμε καί τή ζοῦμε στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου. Ὅ,τι ἔγινε μέ τόν ἅγιο Συμεών, τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει μέ κάθε χριστιανό. Δέν θά φύγουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ὁτιδήποτε κι ἄν γίνει, ἐάν πρῶτα δέν ἐκπληρωθοῦν καί σ᾿ ἐμᾶς οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, τό θέλημά του.

Πνευματικά μηνύματα πρωτοχρονιᾶς 2023
Παρακαλοῦμε εἰσάγετε τά στοιχεία σας γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀτομικοῦ σας μηνύματος.* Τά ὑποβαλλόμενα στοιχεία δέν καταγράφονται ἀπό τήν ἱστοσελίδα ἤ τόν διακομιστή μας.
Εὐλογημένο τό νέο ἔτος

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σέ περίπτωση διακοπῶν ροῆς ἤ ἐμφάνισης παλαιότερου ὑλικοῦ κατά τήν ὥρα τῶν ζωντανῶν μεταδόσεων, παρακαλοῦμε ἀνανεώστε περιοδικά τήν σελίδα ἀπό τό παρακάτω κουμπί. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28293031123 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συναξαριστης

Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου ὁσίου, Χάριτος μάρτυρος

ΙΖ΄ Ματθαίου (Τῆς Χαναναίας) Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Κύρου καί Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων

Τρύφωνος μάρτυρος, Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοῦ ὁμολογητοῦ

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Συμεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης προφήτιδος, Ἰωάννου, Νικολάου, Σταματίου νεομαρτύρων

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Εβδομαδιαιο προγραμμα