Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὁ διάβολος δέν κάνει τήν ἐπίθεσή του οὔτε μᾶς πειράζει κατά ἕναν ὠμό τρόπο, ὥστε νά καταλάβουμε ὅτι εἶναι ὁ διάβολος. Ὄχι· ἀλλιῶς μᾶς πειράζει. Νά ἔχουμε τόν νοῦ μας, λοιπόν, ὅτι δέν ἦταν οἱ διωγμοί μόνο στά χρόνια τῶν διωγμῶν, τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες. Δέν ἦταν βασανιστήρια καί μαρτύρια μόνο κατά τούς χρόνους τῆς εἰκονομαχίας καί σέ ἄλλες περιόδους. Καί σήμερα μπορεῖ νά εἶναι πιό τελειοποιημένα τά μέσα πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἐχθρός, πολύ πιό ἔμπειρος μπορεῖ νά εἶναι. Δέν ἔχουμε ὅμως νά φοβηθοῦμε τίποτε, γιατί ἔχουμε τόν Χριστό. Εἶναι ὁ Χριστός μαζί μας. Ξέρει ὁ Θεός σέ τί κοινωνία ζοῦμε σήμερα ἐμεῖς καί περιμένει μέσα σ᾿ αὐτή τήν κοινωνία νά ἁγιάσουμε. Πρέπει ὅμως νά τό πάρουμε καί ἐμεῖς ἀπόφαση, ὅπως τότε οἱ μάρτυρες: Διωγμοί; Διωγμοί! Νά μή δειλιάσουμε.

Ἔρχεται ὥρα πού αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος τήν ἀνάγκη νά βγεῖ ἔξω –θά κάνει πάρα πολύ καλά καί θά εἶναι μέσα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ– νά δεῖ τόν οὐρανό, τά βουνά, τή θάλασσα, νά δεῖ τά πουλιά, νά ξαπλώσει στό χορτάρι, νά πάει στό ρυάκι, νά μιλήσει λιγάκι μέ αὐτά. Μιά γιαγιά, πού μένει σέ ἕνα κτῆμα μόνη της, τόν Φεβρουάριο πρός τόν Μάρτιο, πού ἀρχίζουν νά μπουμπουκιάζουν τά πρῶτα δένδρα καί νά βγαίνουν τά λουλουδάκια –ἡ ἀμυγδαλιά μάλιστα, ὅπως ξέρετε, ἀνθίζει πολύ νωρίς– πηγαίνει καί λέει στήν ἀμυγδαλιά: «Βιάστηκες. Θά βγεῖ καμιά παγωνιά καί θά σοῦ τά κάψει τά λουλούδια». Καί λέει ἡ γιαγιά ὅτι τῆς ἀπαντάει ἡ ἀμυγδαλιά: «Ἐκεῖνος πού μέ ἔφτιαξε νά βγάζω τόσο νωρίς τά λουλούδια, θά φροντίσει. Μή σέ νοιάζει ἐσένα». Ἄν τήν ἀκούσει κανείς, θά πεῖ: «Εἶναι στά καλά της ἡ γιαγιά;» Εἶναι καί παραεῖναι.

Ἐκεῖνο πού θέλει ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, εἶναι νά εἴμαστε ὅλοι χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι. Ἔτσι πρέπει νά εἶναι ὁ κάθε χριστιανός. Κι ἄν ἀκόμη δέν ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία –πού αὐτό θά τό κάνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ– ἐφόσον κανείς ἐμπιστεύεται καί ἐλπίζει στόν Χριστό καί ἀποδοκιμάζει τήν ἁμαρτία –τά ἐλαττώματά του, τά πάθη του, τίς ἀδυναμίες του– ὁ Χριστός τόν δέχεται, τόν συγχωρεῖ καί τόν γλυκαίνει, τόν παρηγορεῖ. Καί ἔχει κανείς αὐτή τή χαρά, τήν πρώτη χαρά πού δίνει ὁ Κύριος στόν καθένα πού ἔρχεται σ᾿ αὐτόν, ἀλλά καί τή χαρά ἐκείνη πού πηγάζει ἀπό τήν ἐλπίδα πού ἔχει κανείς ὅτι, καθώς ἀγωνίζεται καί σηκώνει τόν ζυγό τοῦ Χριστοῦ, θά τύχει τοῦ ἐλέους τοῦ Κυρίου καί θά βρεῖ ἀνάπαυση, παρηγορία. Ὁ Κύριος θέλει λοιπόν νά ἔχουμε χαρά, νά ἔχουμε τήν ἐλπίδα ὅτι, ἐφόσον μᾶς κάλεσε καί μᾶς ἔβαλε στόν δρόμο του, θά μᾶς πάει μέχρι τέλους.

Γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση, νά τακτοποιήσουμε τόν ἑαυτό μας καί νά μήν παίζουμε μέ πράγματα πού δέν μπορεῖ νά παίζει κανείς. Ὄχι ἐρωτοτροπίες μέ τήν ἁμαρτία! Ὅσο κι ἄν θέλει νά μᾶς ξεγελάσει ἡ ἁμαρτία, ἐμεῖς μακριά! Μακριά, διότι οἱ εὐχαριστήσεις πού δίνει ἡ ἁμαρτία φθείρουν τόν ἄνθρωπο· τήν ψυχή του καί τό σῶμα του, πού εἶναι ναός τοῦ Θεοῦ. Καί ἐκεῖνον πού φθείρει τόν ναό τοῦ Θεοῦ «φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός», λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Δέν θά βρεῖς ἔλεος ἐσύ πού φθείρεις τήν ψυχή καί τό σῶμα σου κάνοντας ἁμαρτία καί μάλιστα κατά ἕναν τέτοιον τρόπο, πού δίνεις τήν ἐντύπωση ὅτι εἶσαι ἐντάξει ἀπέναντι στόν Θεό. Μακριά, ἀδελφοί μου, ἀπό ὅλα αὐτά. Κάνει ἐντύπωση ὅτι ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά περάσουν μαρτύρια οἱ ἅγιοί του, ποτέ ὅμως δέν ἐπέτρεψε νά ἀτιμαστεῖ κάποιος ἅγιος. Ἡ ἁγία Εὐθαλία ἐδῶ διαφυλάχτηκε ἀπό τόν Θεό ἀβλαβής, ἄν καί θέλησαν νά τήν ἀτιμάσουν.

Καμιά μάνα δέν ἀγαπάει τό παιδί της μέ τή σκέψη ὅτι ἔχει λαμβάνειν. Ὄχι. Ἀγαπάει τό παιδί. Τά παιδιά, στήν ἐποχή μας ἰδιαίτερα, σκέφτονται ὅτι ἔχουν λαμβάνειν ἀπό τούς γονεῖς τους. Ἐμεῖς τά παλιά χρόνια οὔτε διανοηθήκαμε ποτέ: «Σήμερα δούλεψα πολύ καί ἔχω λαμβάνειν». Οὔτε πήγαινε τό μυαλό μας. Ὅλοι μαζί ἐργαζόμασταν καί ὅλα δικά μας ἦταν. Ὅπως εἶπε ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ στόν μεγαλύτερο γιό: Πάντα τά ἐμά σά ἐστιν. «Τί λές ὅτι τάχα δέν σοῦ ἔδωσα; Ὅλα τά δικά μου δικά σου εἶναι». Ποιός χριστιανός σήμερα ἔχει καημό ἔτσι νά λατρεύει, νά ἀγαπᾶ τόν Θεό; Δέν τό καλλιεργοῦμε, δέν τό πολυσκεφτόμαστε αὐτό. Μέλημά μας εἶναι μόνο νά ἁρπάξουμε ἀπό τόν Θεό· νά τά ἔχουμε καλά μαζί του, γιά νά μήν ἔχουμε τύψεις συνειδήσεως. Νά ἔχουμε λατρεία, ἀγάπη πρός τόν Θεό, πού ἔχει τό πνεῦμα τῆς θυσίας μέσα· οὔτε σκέφτεσαι καθόλου τί ἔχεις λαμβάνειν.

Νά γνωρίζουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι, ὅσο περισσότερο θέλουμε νά βαδίσουμε τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, νά γίνουμε ὅπως μᾶς θέλει ὁ Θεός, τόσο πιό πολύ θά πονέσουμε –ἀνάλογα καί μέ τό τί εἴμαστε ὁ καθένας– θά δυσκολευτοῦμε ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, ἀπό τά πάθη μας καί ἀπό τήν ὅλη ἀντίδραση πού ὑπάρχει μέσα. Δέν πρέπει νά φοβηθεῖ κανείς. Ὅσο περισσότερο ξυπνοῦν μέσα μας τά κακά στοιχεῖα, ὅσο περισσότερο νιώθεις ὅτι ὑπάρχει ἀντίδραση μέσα σου, τόσο πιό πολύ νά χαίρεις καί νά εὐχαριστεῖς τόν Θεό πού ἀκριβῶς θά σέ λυτρώσει ἀπό ὅλα αὐτά, πού εἶναι κόλαση. Ἀλλά βοηθάει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά τά συνειδητοποιήσεις, καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη ὁ ὁποία θά τά πάρει. Εἶναι ἀνάγκη νά μάθουμε μερικά πράγματα. Καί τό πρῶτο καί κύριο εἶναι αὐτή ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Κύριο, ὅτι ὅπως κι ἄν ἔχει τό πράγμα, αὐτός ξέρει πῶς θά μᾶς γιατρέψει. Καί θά μᾶς γιατρέψει.

Νά φαντασθοῦμε μιά βελόνη πού περνᾶ πάνω ἀπό μιά εὐθεία γραμμή. Κάποια αἰτία κάνει τή βελόνη νά τρέμει, ὁπότε ἐλάχιστα μένει πάνω στήν εὐθεία γραμμή καί στήν περισσότερη διαδρομή της εἶναι ἔξω ἀπό τή γραμμή. Ἔτσι, ἕνας χριστιανός προσεύχεται μέν, ἀλλά ἀπό τίς πολλές ἤ λίγες ὧρες προσευχῆς του, πόσα ἄραγε δευτερόλεπτα, πόσα κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου, ἡ ψυχή του, ὁ νοῦς του, εἶναι στόν Χριστό, στόν Τριαδικό Θεό; Τόν περισσότερο χρόνο φεύγει ὁ νοῦς του. Αὐτό συμβαίνει, ὄχι ἐπειδή εἴμαστε ἀδύνατοι ἄνθρωποι, ἀλλά γιατί μᾶς τρώει ἡ μέριμνα, ἡ φροντίδα. Ἀλλοῦ κυνηγοῦμε νά βροῦμε τήν εὐχαρίστηση. Ἡ φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μήν τυχόν τόν ταπεινώσουν, τόν περιφρονήσουν, μήν τυχόν δέν περισώσει τό ἐγώ του. Ὅταν ὅμως βρεῖς τόν Χριστό διά τῆς προσευχῆς, νιώθεις ὅτι ὅλα τά ἔχεις· δέν ζητᾶς τίποτε ἄλλο. Ὅ,τι κι ἄν ζητᾶς, τό βρίσκεις στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Πνευματικά μηνύματα πρωτοχρονιᾶς 2024
Παρακαλοῦμε εἰσάγετε τά στοιχεία σας γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀτομικοῦ σας μηνύματος.* Τά ὑποβαλλόμενα στοιχεία δέν καταγράφονται ἀπό τήν ἱστοσελίδα ἤ τόν διακομιστή μας.
Εὐλογημένο τό νέο ἔτος

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σέ περίπτωση διακοπῶν ροῆς ἤ ἐμφάνισης παλαιότερου ὑλικοῦ κατά τήν ὥρα τῶν ζωντανῶν μεταδόσεων, παρακαλοῦμε ἀνανεώστε περιοδικά τήν σελίδα ἀπό τό παρακάτω κουμπί. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗ 282912345 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥ Συναξαριστης

Βασιλείου ὁμολογητοῦ, Κυράννης νεομάρτυρος

Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Ῥωμαίου

Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος, Ἀντωνίνης μάρτυρος

Ἡσυχίου μάρτυρος, Εὐθαλίας παρθενομάρτυρος, Νικολάου Πλανᾶ ὁσίου

Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρων

Γερασίμου ὁσίου τοῦ Ἰορδανίτου

Κόνωνος ὁσιομάρτυρος, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Ῥαψάνης

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Ασώτου

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα