Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ἔρχεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί γίνεται ἄνθρωπος χωρίς τήν ἁμαρτία. Κατά τά ἄλλα ὅμως εἶναι ἄνθρωπος ὅπως ὅλοι, πέρα γιά πέρα ὅμοιος μέ τόν καθένα μας. Οἱ ἅγιοι πατέρες ἔκαναν ἀγῶνες στίς Οἰκουμενικές Συνόδους νά ποῦν ὅτι ὁ Χριστός ἔγινε ἀληθινά ἄνθρωπος καί ὄχι κατά φαντασίαν. Εἶχε καί αὐτός σῶμα καί ψυχή, προσέλαβε δηλαδή τόν ὅλο ἄνθρωπο. Διότι, ἄν δέν γινόταν ἄνθρωπος, ἄν δέν ἔπαιρνε τό σῶμα μας καί τήν ψυχή, δέν θά σωζόταν ὁ ἄνθρωπος. Σωθήκαμε, ἐπειδή ὅλο αὐτό πού εἶναι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος εἴμαστε καί ἐμεῖς. Ἀκριβῶς ἐπειδή εἴμαστε μία οὐσία ἀπό τήν ἀνθρώπινη πλευρά, εἴμαστε μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπαθε χωρίς νά εἶναι ἁμαρτωλός. Καί ἔτσι θανατώθηκε ἡ ἁμαρτία, ὁ θάνατος, καταργήθηκε ὁ ἅδης. Μόνο μέσα στήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἡ δυσκολία γίνεται εὐλογία.

Ὅταν φορᾶς γυαλιά τέτοια πού σέ κάνουν νά βλέπεις τά πάντα μαῦρα καί παραμορφωμένα, εἶναι σάν νά ἔπαθαν κάτι τά μάτια σου. Καί ἐφόσον ἐξακολουθεῖς νά ἔχεις ἐμπιστοσύνη στά μάτια σου, ὅλα θά τά βλέπεις ἔτσι καί θά λές: «Ὅλα εἶναι μαῦρα καί ἄνω κάτω. Τίποτε δέν εἶναι φυσιολογικό». Ὁπότε, ὅ,τι καί νά διαβάσεις ἤ νά ἀκούσεις, δέν σέ πιάνει. Γι᾿ αὐτό οἱ χριστιανοί στά χρόνια μας δέν προκόπτουμε πνευματικά, παρά τό ὅτι μελετοῦμε καί ἔχουμε μιά κάποια καλή διάθεση: διότι δέν παραιτούμαστε ἀπό τή γνώμη μας, ἀπό αὐτό πού ἐμεῖς νομίζουμε. Πιστεύουμε ὅτι καταλαβαίνουμε, ὅτι ξέρουμε. «Ἐσύ θά μοῦ πεῖς τί θά κάνω;» Ἔτσι δέν λένε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σήμερα; Ἅμα βγεῖς ἔξω στή ζωή, στήν κοινωνία, αὐτό θά ἀκούσεις. Ἀλλά τό ἴδιο κάνουν καί οἱ χριστιανοί. Μπορεῖ νά μήν τό λένε· βαθύτερα ὅμως δέν ἀπαρνοῦνται τόν ἑαυτό τους. Ὁ Κύριος ὅμως λέει: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν».

Μή φοβᾶσαι πού τό κακό, ὁ διάβολος, τά πάθη σου ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν μέσα σου. Θά βρεῖ τρόπο ὁ Θεός νά σοῦ ἀνοίξει τά μάτια καί, ἄν χρειαστεῖ, θά μαρτυρήσεις κιόλας. Βέβαια, δέν μᾶς περιμένει ἐμᾶς σήμερα κάποιο ξίφος, κάποιο τέτοιου εἴδους μαρτύριο. Τό μαρτύριο εἶναι ἀπό μᾶς τούς ἴδιους. Διότι πολλές φορές, γιά νά ἀκολουθήσεις τόν Θεό, γιά νά ἀκολουθήσεις ἀκριβῶς τόν φωτεινό δρόμο πού σοῦ δείχνει καί ὄντως νά μετανοήσεις, ὄντως νά πᾶς κόντρα στό κακό, στήν ἁμαρτία, καλεῖσαι νά ματώσεις. Θά ματώσεις, δέν εἶναι ἀστεῖα! Καί αὐτά δέν γίνονται ἐπειδή εἴμαστε ἕρμαια· ἔ, μᾶς πέταξε ὁ Θεός, σάν νά λέει: «Κάνετε ὅ,τι θέλετε». Ὄχι. Τά οἰκονομεῖ ἔτσι ὁ Θεός, διότι τελικά ἔτσι σώζεται ὁ ἄνθρωπος, περνώντας ἀπό μαρτύριο. Ἀλλιῶς, εἶναι ψεύτικη ἡ σωτηρία. Καί ὅποιος δέν ἔχει σκοπό νά ὑπομένει, νά ταπεινωθεῖ, νά δεχθεῖ ταπεινώσεις, μήν περιμένει σωτηρία· δέν ἔρχεται ἀλλιῶς ἡ σωτηρία.

Μετά τήν ἀνάστασή του –πρίν ἀπό τήν Πεντηκοστή– ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητάς του: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον». Δέν ἔφτανε ἁπλῶς πού εἶδαν τόν Χριστό, πού μίλησαν μέ τόν Χριστό. Αὐτό, ὅσο κι ἄν ἦταν τό κάτι ἄλλο, ἦταν ὅμως ἐξωτερικό. Ἐνόσῳ κανείς ἔχει μιά πίστη πού εἶναι ἐξωτερική, μιά γνώση πού εἶναι ἐξωτερική –γενικότερα γιά τόν Θεό, εἰδικότερα, ἄν θέλετε, γιά τόν Χριστό– αὐτό δέν ἔχει καμιά ἀξία. Ἐνῶ ὁ Κύριος ἔρχεται ὡς εὐεργέτης, ὡς ὁ δημιουργός μας, ὡς ὁ λυτρωτής μας, ὡς Θεός ἀγάπης, ἐμεῖς μπορεῖ ἐξωτερικά νά δείχνουμε ὅτι τάχα κάτι καταλαβαίνουμε, ἀλλά ἐσωτερικά σάν νά μᾶς ἀρέσει νά εἴμαστε στό σκοτάδι, σάν νά μᾶς ἀρέσει νά μήν εἶναι ἡ καρδιά μας μέ τόν Χριστό. Μέσα του κανείς πρέπει νά ἔχει αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, νά νιώσει τόν Χριστό. Καί αὐτό τό ἔργο μέσα μας τό κάνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας ἔχει γράψει ἔργα, μέσα ἀπό τά ὁποῖα βρίσκουμε τή θεολογία του καί τήν ἁγία ζωή του. Ὁ ἅγιος ἔχει καί αὐτό τό χάρισμα: τά γράφει σάν νά εἶναι μαθηματικά· μέ τόση ἀκρίβεια, καθαρότητα καί σαφήνεια. Λέει στό ἔργο Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ὅτι πρέπει νά ἑτοιμαστοῦμε γιά τήν αἰώνια ζωή, ἀλλά πάντως, δέν μποροῦμε νά ἑτοιμαστοῦμε ἐκείνη τήν ὥρα. Γιά νά μᾶς διδάξει, παίρνει τό παράδειγμα τοῦ βρέφους πού ἑτοιμάζεται μέσα στή μήτρα τῆς μητέρας του, ὥστε βγαίνοντας ἀπό ἐκεῖ ἔχει ὅλα τά ἐφόδια γιά τή ζωή. Νά προσέξουμε αὐτό: Τό ἔμβρυο ἑτοιμάζεται μέσα στή μήτρα τῆς μητέρας του, ἀλλά δέν βλέπει ἐκεῖ μέσα τίποτε ἀπό τήν ἐδῶ ζωή. Ἀντίθετα, στά πνευματικά ἔχει κανείς πείρα, ἔχει πρόγευση τῆς ἐκεῖ ζωῆς. Δέν πάει στά τυφλά. Καί γενικά καί εἰδικά, καί γιά ὅλους καί γιά τόν καθένα, ὁ Κύριος δίνει μιά πρόγευση τῆς οὐρανίου ζωῆς.

Τί ὡραῖα θά ἦταν ὅλοι μας χωρίς ἐξαίρεση, ὅλοι μας ἔτσι αὐτή τήν ὥρα, ἄν μή τι ἄλλο, νά πάρουμε αὐτή τήν ἀπόφαση: «Θεέ μου, μή μέ λυπηθεῖς. Βοήθησέ με νά νιώθω ὅτι εἶναι εὐεργεσία αὐτό, τό νά ξυπνήσεις τά πάθη μου, νά μοῦ φανερώσεις ὅλη τήν ἁμαρτία πού ἔχω μέσα μου καί νά καθαρίσω μέ τή χάρη σου τόν ναό τῆς ψυχῆς μου, γιά νά κατοικήσει μέσα μου τό Ἅγιο Πνεῦμα». Αὐτό δέν τό ἔχουμε προσέξει. Μιλοῦμε γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, ζητοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα, ζητοῦμε νά ἔρθει ὁ Κύριος… Ναί, ἀλλά στόν ἄνθρωπο μένει νά κάνει ἕνα κάτι, ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνθρώπου μένει αὐτό: νά καθαρίσει τόν ἑαυτό του. Νά βρίσκουμε τή σωστή στάση τῆς ψυχῆς γιά κάθε γεγονός, σέ κάθε περίσταση, τήν κάθε στιγμή. Ἄν παίρνει ἡ ψυχή τή σωστή στάση, ταυτόχρονα καθαρίζει ἡ καρδιά.

Νά κάνουμε αὐτή τήν εἰδική εὐχή καί νά ζητήσουμε αὐτή τήν εἰδική χάρη: ὅταν θά φεύγουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ὅπως θά ἔχει κανονίσει ὁ Θεός γιά τόν καθένας μας, νά φεύγουμε ἔχοντας μέσα μας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ξέρετε, ἰδιαίτερα τό προσέχει αὐτό ἡ Ἐκκλησία, καί τό διδάσκουν ὅλοι οἱ πατέρες καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Λέει κάπου ὁ ἅγιος ὅτι χριστιανός πού κοινωνεῖ λίγο πρό τοῦ θανάτου του καί φεύγει ἔχοντας μέσα του τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι φοβερός στούς δαίμονες· δέν μποροῦν νά τόν πλησιάσουν. Διασχίζει ὅ,τι ἔχει νά διασχίσει ἡ ψυχή, περνάει τά τελώνια καί φθάνει στόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ καί σώζεται. Βέβαια, αὐτό θά γίνει, ἄν ἔχει πάρει ἀξίως τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ· δέν εἶναι κάτι μαγικό ἡ θεία Κοινωνία. Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, μέσα στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας νά ζοῦμε καί μέ τό μυστήριο αὐτό νά πεθάνουμε.

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σέ περίπτωση διακοπῶν ροῆς ἤ ἐμφάνισης παλαιότερου ὑλικοῦ κατά τήν ὥρα τῶν ζωντανῶν μεταδόσεων, παρακαλοῦμε ἀνανεώστε περιοδικά τήν σελίδα ἀπό τό παρακάτω κουμπί. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 16171819202122 ΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥ Συναξαριστης

ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἰσαύρου, Μανουήλ καί τῶν σύν αὐτοῖς ἁγίων μαρτύρων

Λεοντίου τοῦ ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου, Αἰθερίου τῶν μαρτύρων

Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου τοῦ μεγάλου

Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα

Ἰουλιανοῦ μάρτυρος, Τερεντίου ἱερομάρτυρος

Ψυχοσάββατον Εὐσεβίου Σαμοσάτων ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος καί Ζηνᾶ μαρτύρων

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα