Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὅταν ὁ Χριστός ἦταν σέ ἕνα σπίτι καί κόσμος πολύς γύρω του, τοῦ λένε κάποια στιγμή: «Ἡ μητέρα σου καί τά ἀδέλφια σου σέ ζητοῦν». Καί ὁ Χριστός εἶπε: «Μητέρα μου καί ἀδέλφια μου εἶναι ὅλοι αὐτοί πού ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν τηροῦν». Αὐτά εἶναι τά γνήσια, τά ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι μόνο ἡ σαρκική συγγένεια πού μετράει. Καί πρέπει νά ἔχουμε τό κουράγιο νά τό δοῦμε ἔτσι. Βέβαια, οἱ ἄνθρωποι δένονται πολύ μέ τά παιδιά τους· ὁ ὅλος κόσμος γι᾿ αὐτούς εἶναι τά παιδιά τους. Αὐτό τό ἔχει κάνει ἔτσι ὁ Θεός. Ἄν δέν ἦταν ἔτσι, θά εἶχε πεθάνει ὁ κόσμος μόλις γεννήθηκε. Θέλει δέν θέλει, τρόπον τινά, ὁ γονέας κάνει τό πᾶν, γιά νά μήν πάθει τίποτε τό παιδί του. Ὅμως τά πράγματα δέν εἶναι ἔτσι ἀκριβῶς. Τελικά τό πᾶν εἶναι νά ἀκούσεις τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν τηρήσεις. Ἔτσι γίνεσαι ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ, παιδί τοῦ Θεοῦ.

Πῶς κυριεύεται μιά πόλη, ἀλλά κάπου ὑπάρχει τό τελευταῖο ὀχυρό, καί ἡ εἰδική μονάδα πού τή φυλάσσει δέν ἀφήνει μύγα νά μπεῖ μέσα. Ἔτσι, γύρω ἀπό τό βάθος τῆς ψυχῆς, πού εἶναι τό ἐγώ, ἡ φιλαυτία τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει μηχανισμός ἀμύνης, πού δέν ἀφήνει οὔτε κάν νά χτυπήσει τήν πόρτα ὁ Θεός –ὁ ὁποῖος λέει: Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω. Ἔτσι ἡ ψυχή μένει ἀκατέργαστη, θύμα τῆς φιλαυτίας της, ἀποπροσανατολισμένη, πλανεμένη καί ζεῖ μέ τό ξεγέλασμα ὅτι τάχα ἔχει μιά κάποια χριστιανικότητα. Οἱ πολλοί, πού τά καταφέρνουν στή ζωή καί τή χαίρονται, δέν θά μποροῦσαν νά τήν «ἀπολαμβάνουν», ἄν ἀγαποῦσαν καί ζητοῦσαν κυρίως τόν Χριστό. ««Πᾶς ὅς οὐκ ἀποτάσσεται», ὅποιος δέν πετάει πέρα ὅλα αὐτά πού τά θεωρεῖ ὅ,τι καλύτερο γιά νά ἀπολαμβάνει τή ζωή, ἀλλά ζεῖ μέ αὐτά καί σ᾿ αὐτά ἔχει ἐμπιστοσύνη, δέν μπορεῖ νά εἶναι μαθητής μου». Τόσο καθαρά τό λέει ὁ Κύριος.

Ἀκόμη μιά φορά βλέπουμε, στήν περίπτωση τῆς κάρας τοῦ τιμίου Προδρόμου, πώς ὁ Θεός πολλές φορές ἀφήνει τά θεῖα πράγματα νά μπερδεύονται μέ τά ἀνθρώπινα, νά ἐμποδίζονται ἀπό τά ἀνθρώπινα. Ξεχασμένη ἡ ἁγία κάρα πολλά χρόνια· ἀκόμη βρέθηκε σέ χέρια μή εὐλαβῶν ἴσως, σέ χέρια αἱρετικῶν. Ὅπως ὅταν πᾶμε στούς Ἁγίους Τόπους, γιά νά μποῦμε νά προσκυνήσουμε στό μέρος ὅπου εἶναι ἡ πέτρα ὅπου πατοῦσε ὁ Κύριος λίγο πρίν ἀναληφθεῖ στούς οὐρανούς, πρέπει νά πληρώσουμε καί πολλές φορές νά παρακαλέσουμε τούς μουσουλμάνους πού τά φυλάγουν αὐτά. Καί ἐνῶ εἶναι ἔτσι, ὁ Θεός τά ἀφήνει ἔτσι. Μεγάλο μυστήριο κρύβεται μέσα στήν ὅλη ὑπόθεση! Πότε ὁ Θεός θά ἀκούσει, πότε καί πῶς θά ἐνεργήσει, τί θά κάνει, αὐτό εἶναι θέμα δικό του. Ἐμᾶς δέν πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ αὐτό. Ὁ Θεός ζητάει ἀπό μᾶς πλήρη ἐμπιστοσύνη.

Δυστυχής ὅποιος ἀκούει περί Χριστοῦ ἤ καί ἔχει μιά κάποια ψιλή σχέση μέ αὐτόν, ἀλλά δέν αἰσθάνθηκε ἀκόμη τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου· δέν αἰσθάνθηκε νά τοῦ συγχωρεῖ ὁ Κύριος τίς ἁμαρτίες, νά τόν καθαρίζει καί νά τόν ἁγιάζει, νά τόν θεωρεῖ δικό του, τέκνο του, νά τόν ἀποδέχεται καί νά τόν ἀναγνωρίζει. Δυστυχής ὅποιος στηρίζεται ἀκόμη σέ ἄλλες παρηγοριές καί ἀναγνωρίσεις, πλήν τοῦ Χριστοῦ. Καί μακάριος ἐκεῖνος πού μέσα του κατοικεῖ ὁ Χριστός. Εἶναι πέρα ἀπό κάθε ἀνθρώπινη σύλληψη τό τί σημαίνει νά σκύβει ἐπάνω σου ὁ Χριστός μέ ὅλη τή θεϊκή τρυφερότητα, ὅπως ἔσκυψε ἐπάνω στόν παράλυτο πού ἐνθυμούμαστε σήμερα, καί νά σοῦ ψιθυρίζει: «Μή λυπᾶσαι πλέον. Ἐγώ ἐδῶ εἶμαι. «Διά σέ ἄνθρωπος γέγονα». Διά σέ ἐσταυρώθην, διά σέ ἀνεστήθην. Γιά νά σέ σώσω καί νά σέ καταστήσω θεό κατά χάριν, γιά νά εἶσαι ἐν ἐμοί καί ἐγώ ἐν σοί καί τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες».

Ὁ Θεός γνωρίζει τά πάντα, γνωρίζει καί τήν ψυχή μας καί τί χρειάζεται νά οἰκονομήσει γιά τόν καθένα μας. Στόν ἕνα ἔρχονται ἔτσι τά πράγματα, στόν ἄλλο ἔρχονται ἀλλιῶς, καί ὁ καθένας ὀφείλει νά δεχτεῖ μέ εὐγνωμοσύνη αὐτό πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός καί νά κάνει ἔτσι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στήν περίπτωση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, ὁ Θεός θέλησε νά πέσει στά χέρια ἑνός Τούρκου, νά ζήσει ὡς ὑπηρέτης του καί νά μένει σέ ἕναν στάβλο. Ἐκεῖ ἁγίασε. Οὔτε πέρασε κάποια μαρτύρια ἰδιαίτερα οὔτε ἀσκήτεψε σέ ἐρήμους. Δέχθηκε ὅμως μέ πολύ ζῆλο καί χωρίς νά κλαίει τή μοίρα του νά ζήσει αὐτή τή ζωή, ὅπως τήν οἰκονόμησε, ὅπως τήν προνόησε ὁ Θεός. Οὔτε γόγγυσε, οὔτε παραπονέθηκε, οὔτε εἶχε ἄλλες βλέψεις γιά τή ζωή του. Τελικά ἁγιάζεται ἐκεῖνος ἀκριβῶς πού θά ἀφεθεῖ στά χέρια τοῦ Θεοῦ καί ἀνθρωπίνως θά κάνει ὅ,τι μπορεῖ νά κάνει.

Ὁ Χριστός, τότε πού ἦρθε στή γῆ καί δίδαξε τούς ἀνθρώπους, ἤξερε ὅτι, ὅταν περάσουν δύο χιλιάδες χρόνια, ἡ κοινωνία θά εἶναι ἔτσι ὅπως εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι θά νομίζουν ἔτσι ὅπως νομίζουν καί θά κάνουν ὅ,τι κάνουν. Ὅμως ὁ νόμος του, ὁ λόγος του, ἡ ἐντολή του ἰσχύει γιά ὅλους τούς αἰῶνες· ἑπομένως καί γιά σήμερα. Καί ἄν ἀκόμη ἐντελῶς μόνος σου μείνεις στόν ἀγώνα αὐτό νά τηρεῖς τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μήν ἐπηρεαστεῖς ἀπό τό τί κάνουν οἱ ἄλλοι. Δέν τίθενται ἔτσι τά πράγματα. Ἀλλά πῶς; Ἐσύ καί ὁ Θεός. Δέν μᾶς ἐπιβάλλει ἡ κοινωνία τί σχέση θά ἔχουμε μέ τόν Θεό. Ὁ Θεός φανερώνει τό θέλημά του, δίνει τίς ἐντολές του, καλεῖ τόν καθένα, ἀγαπᾶ τόν καθένα, ἑνώνεται μέ τόν καθένα. Καί οὔτε λίγο οὔτε πολύ σοῦ λέει: «Καί ἄν μόνος σου μείνεις, ἄν θέλεις νά εἶσαι μ᾿ ἐμένα, θά κάνεις αὐτό πού λέει τό Εὐαγγέλιο, ἄσχετα τί κάνουν ὅλοι οἱ ἄλλοι».

«Ἐάν τις θέλῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιεῖν, γνώσεται περί τῆς διδαχῆς», εἶπε ὁ Κύριος, καθώς δίδασκε στόν ναό, ὅπως ἀκοῦμε στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὅποιος θά πεῖ: «Γιά, στάσου, κάτι λέει ὁ Θεός. Λέει αὐτό καί αὐτό», καί θά πάρει τήν ἀπόφαση: «Ἀφοῦ μιλάει ὁ Θεός, θά κάνω αὐτό πού λέει», αὐτός θά καταλάβει. Δέν ἀπαρνεῖσαι ἀλλιῶς τόν ἑαυτό σου. Ἐδῶ εἶναι τό θέμα. Πόσο κακό κάνουν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θέλουν ἀπό ἄλλον δρόμο τάχα νά καταλάβουν, νά δοῦν. Ἅμα δέν παραδοθεῖς στόν Θεό λέγοντας: «Μιλάει ὁ Θεός, αὐτό εἶναι», δέν θά καταλάβεις. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε μυαλό νά καταλαβαίνουμε ὅτι εἶναι Θεός. Ἐφόσον, λοιπόν, εἶναι Θεός, ξέρει τί λέει· ἄς μήν καταλαβαίνουμε ἐμεῖς. Ὁπότε κινεῖσαι νά κάνεις τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ εἶναι ἡ λυδία λίθος, ἄν ἐπιτρέπεται νά ποῦμε, στήν πνευματική ζωή.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σέ περίπτωση διακοπῶν ροῆς ἤ ἐμφάνισης παλαιότερου ὑλικοῦ κατά τήν ὥρα τῶν ζωντανῶν μεταδόσεων, παρακαλοῦμε ἀνανεώστε περιοδικά τήν σελίδα ἀπό τό παρακάτω κουμπί. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ 23242526272829 ΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥ Συναξαριστης

Μιχαήλ Συνάδων, Μαρίας μυροφόρου τοῦ Κλωπᾶ, Εὐμενίου ὁσίου

Συμεών ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει

Ἡ γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Κάρπου καί Ἀλφαίου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Ἀλεξάνδρου νεομάρτυρος

Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος, Ἰωάννου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσου

Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μάρτυρος

ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση ἰχθύος

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!