Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

«Οὐδέ ἐν τῷ Ἰσραήλ τοσαύτην πίστιν εὗρον», ὁμολογεῖ ὁ Κύριος γιά τόν ἑκατόνταρχο τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Καί ἀμέσως θεράπευσε τόν δοῦλο του. Μόλις πιστέψεις ἀληθινά στόν Χριστό, ἀρχίζει νά ἔρχεται ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς. Ὁ Κύριος, ὄχι ἁπλῶς θέλει νά μᾶς γιατρέψει, ἀλλά νά μᾶς γιατρέψει χωρίς νά μᾶς πονέσει πολύ. Νά τό πιστέψουμε αὐτό. Ἔτσι ἀνοίγει διάπλατα ἡ ψυχή μας στήν κοινωνία μέ τόν Κύριο. Ὅλη ἡ ζωή μας εἶναι μέσα στά χέρια τοῦ Θεοῦ, στήν πρόνοιά του, στήν ἀγάπη του. Ἄν ἀνταποκριθεῖς κατά ἀπόλυτο τρόπο στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δέν θά χρειαστεῖ νά περάσεις πολλά δεινά. Ἄν δείξουμε ἐμπιστοσύνη καί ποῦμε προθυμότατα: «Ὅ,τι ἐπιτρέψεις ἐσύ, Θεέ μου, νά ᾿ναι εὐλογημένο», τότε ἤδη ἔχουμε γεύση τοῦ παραδείσου. Τό κλειδί ἑπομένως γιά νά μπεῖς σ᾿ αὐτή τήν πραγματικότητα εἶναι ἡ πίστη.

Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἦταν αὐτή «ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια» ὁ Κύριος. Καί δέν τή δυσκόλεψε καθόλου αὐτό νά εἶναι, μετά τήν Παναγία, ἴσως ἐκείνη ἡ ὁποία ἀγάπησε περισσότερο ἀπό ὅλους τόν Χριστό. Νά μήν ἀρκεστοῦμε ἁπλῶς στά θεωρητικά, στά συνηθισμένα, ἁπλῶς στό ὅτι εἴμαστε χριστιανοί, καί ἀφήνουμε μέσα μας νά εἶναι ὁτιδήποτε ἄλλο. Μέσα στήν καρδιά μας νά πιστέψουμε στόν Χριστό, μέσα στήν καρδιά μας νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Ὅλο τόν ἑαυτό μας νά τόν δώσουμε στόν Χριστό μέ πίστη ἀπόλυτη, καί ὁ Κύριος, ὅπως ἔκανε μέ ὅλους τούς ἁγίους, θά κάνει καί μ᾿ ἐμᾶς. Θά μᾶς δώσει πνευματικά, οὐράνια βιώματα, θά μᾶς δώσει τήν ἀληθινή ζωή. Τότε ἀρχίζει κανείς νά ξεφεύγει ἀπό τά συνηθισμένα, ἀπό τή ρουτίνα. Καθώς γλυκαίνεται ἡ ψυχή ἀπό τή θεία ζωή πού δίνει ὁ Κύριος, ὁρμᾶ καί μάλιστα ἀκαρτέρητα, ἄν ἐπιτρέπεται νά ποῦμε, ὁρμᾶ ὅσο μπορεῖ περισσότερο πρός τόν Χριστό.

Ὅλα τά παθήματα καί τά προβλήματα, εἴτε ἐξωτερικά εἴτε ἐσωτερικά, κυρίως ὅσα εἶναι ψυχολογικῆς φύσεως, δέν τακτοποιοῦνται, δέν γιατρεύονται, ὅταν πᾶς μέ ἕνα τέτοιο πνεῦμα στόν Θεό, ἁπλῶς νά σέ γιατρέψει, γιατί ἔχεις καημό: «Οἱ ἄλλοι γιατί νά ἀπολαμβάνουν; Καί ἐγώ θέλω νά ἀπολαμβάνω». Στό βάθος δηλαδή οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ζητοῦν τόν Χριστό ἀληθινά. Ὑπάρχουν ψυχές πού νομίζουν ὅτι εἶναι πολύ ἀφοσιωμένες στόν Χριστό καί ὅτι πολύ τόν ἀγαποῦν καί τόν ζητοῦν. Ἅμα ἀρχίσεις νά ζητᾶς πραγματικά τόν Χριστό, τά πάντα θά τά δεῖς διαφορετικά· καί τήν ὅλη κατάσταση πού ἀντιμετωπίζεις. Καί θά διαπιστώσεις πώς ὅ,τι κι ἄν συμβαίνει στή ζωή σου εἶναι μιά εὐλογία Θεοῦ. Ὁπότε, ἀγκαλιάζεις μετά τό μαρτύριο, ὅλα ἐκεῖνα πού σέ βασανίζουν, γιατί συνειδητοποιεῖς ὅτι διά μέσου αὐτῶν θά ἀνοίξει ἡ θύρα πρός τόν Κύριο, ὁ δρόμος πρός τόν Χριστό, πρός τή σωτηρία.

Ποιός σήμερα ἀναλαμβάνει δυσκολίες μέ τή θέλησή του; Καί ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά μᾶς συμβαίνουν τά πιό παράξενα πράγματα. Δέν τά δημιουργεῖ ὁ Θεός, ἀλλά τά ἐπιτρέπει, τά οἰκονομεῖ ἔτσι ὁ Θεός· πράγματα τά ὁποῖα προσκρούουν στή λογική σου, στή σύνεσή σου, προσκρούουν στήν ὁμαλότητα. Καί ὅμως, μέσα στόν κόσμο αὐτόν θά τά ὑπομείνεις, θά τά δεχθεῖς, θά τά σηκώσεις, θά κάνεις ὑπομονή. Ἄς πονέσεις, ἄς ζοριστεῖς. Θά ἁγιάσεις, ἐάν τά πάρεις τά πάντα σάν ἀπό τό χέρι τοῦ Θεοῦ. Καθόλου ὅμως, ἴχνος δέν θά ὑπάρχει μοιρολατρίας. Αὐτή ἡ στάση δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν κατάθλιψη, μέ τή μεμψιμοιρία καί τά παρόμοια. Θά τά πάρουμε ἔτσι τά πράγματα ἐντελῶς ἐλεύθερα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πανηγύρι μετά εἶναι ἡ ζωή· πανηγύρι. Ἔχεις κατάνυξη μέσα σου, πένθος, χαροποιόν πένθος, χαρμολύπη, φόβο Θεοῦ, ζεῖς προσεκτικά, καί ὅλο αὐτό εἶναι πανηγύρι.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Ἄννης, τῆς μητέρας τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία μάλιστα γιά μεγάλο χρονικό διάστημα δέν ἔφερνε στόν κόσμο παιδί καί ὕστερα ἀπό πολλή προσευχή ἔλαβε ὡς δῶρο τήν Παναγία, νά ποῦμε κάποιες σκέψεις. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι οἱ γονεῖς –πατέρες, μητέρες– δέν θέλουν ἁπλῶς νά γεννήσουν παιδιά, ἀλλά καί νά εἶναι κάτι αὐτά τά παιδιά τους. Καί κατά κανόνα καμαρώνουν οἱ γονεῖς πού ἔχουν παιδιά πού προκόπτουν στήν κοινωνία, ἀναδεικνύονται, καταλαμβάνουν θέσεις, τιμῶνται. Ἔτσι κοντά στά παιδιά τιμῶνται καί οἱ γονεῖς. Σπανίως ὅμως οἱ γονεῖς ἔχουν καημό τό παιδί τους νά εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἕνα παιδί τό ὁποῖο θά γίνει τοῦτο ἤ ἐκεῖνο, ἀλλά νά εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ καί νά γίνει ὅ,τι θέλει ὁ Θεός· καί ἡ χαρά τῶν γονέων νά εἶναι ἀκριβῶς ὅτι τό παιδί τελικά εἶναι ὄχι αὐτό πού τούς περιποιεῖ τιμή, ἀλλά αὐτό πού θέλει ὁ Θεός.

Ὅλο τό θέμα γιά ὅλους τούς ἁγίους ἦταν νά γνωρίσουν τόν Χριστό καί νά διδαχθοῦν τήν πίστη. Καί κάνει ἐντύπωση ὅτι ὅλοι αὐτοί –ἄλλος εἶναι στήν ἄγνοια, ἄλλος στήν πλάνη, ἄλλος εἰδωλολάτρης, ὄχι σπάνια ἄλλος εἶναι καί δήμιος– ὅλοι λοιπόν αὐτοί μόλις διδαχθοῦν καί γνωρίσουν τήν ἀλήθεια, ἀπό ἐκεῖ καί πέρα γίνονται ἅγιοι. Πόσοι πίστεψαν, ἀκόμη καί ἁγίασαν ἀπό τή διδαχή καί τό μαρτύριο τῆς ἁγίας Παρασκευῆς! Μήπως ἐμεῖς κάπου ἐδῶ χωλαίνουμε; Ἀντί νά διερωτόμαστε τί φταίει καί μπερδευόμαστε καί δυσκολευόμαστε στόν ἀγώνα μας, νά καθίσουμε κάτω καί εἰλικρινά νά ἀπαντήσουμε στήν ἐρώτηση: Θέλουμε νά ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό ὅ,τι κι ἄν στοιχίσει ἤ δέν θέλουμε; Ἄν ναί, ἀπό ἐκεῖ καί πέρα κατά ἀπόλυτο τρόπο νά τόν ἀκολουθήσουμε, νά κάνουμε σέ κάθε περίπτωση τό θέλημά του, καί τά ἄλλα –τίς χίλιες δυό δικαιολογίες καί προφάσεις πού βρίσκουμε– νά τά ἀφήσουμε στήν ἄκρη.

Ἡμέρα χειροτονίας τοῦ πατρός Συμεών. Τόνιζε ὁ πατήρ: Κάθε κληρικός –ἀλλά ἐγώ θά ἔλεγα ὡς ἱερομόναχος– κάθε ἱερομόναχος, μοναχός καί κληρικός, ἐάν ἤξερε πρίν μπεῖ σ᾿ αὐτόν τόν δρόμο τί θά συναντήσει, δέν θά τό ἀποφάσιζε. Τά πιό ἀπίθανα πράγματα μπορεῖ νά συναντήσει! Τό τί σουβλιές μπορεῖ νά δώσει ἀπό παντοῦ ὁ διάβολος καί ἐπίσης τί μαρτύριο ἐσωτερικό ἔχει νά περάσει κανείς! Ἀπό τό ἄλλο μέρος ὅμως, ἐάν ἤξεραν ὅλοι οἱ νέοι χωρίς ἐξαίρεση –τουλάχιστον ὅσοι δέν ἔχουν κωλύματα– τί περιμένει ἕναν κληρικό σ᾿ αὐτή τή ζωή, κανείς δέν θά ἔμενε πού δέν θά ἀποφάσιζε νά μπεῖ σ᾿ αὐτόν τόν δρόμο, κανείς δέν θά ἤθελε νά χάσει αὐτή τήν εὐλογία, αὐτή τή δωρεά τοῦ Θεοῦ, αὐτό τό μυστήριο. Διότι εἶναι ἕνα μυστήριο· δέν ἐννοῶ τή χειροτονία, ἀλλά γενικότερα τά ἀγαθά τῆς ἱερωσύνης, τό μυστήριο αὐτό πού ἀποκαλύπτει ὁ Θεός, πού ἐμπιστεύεται ὁ Θεός σ᾿ αὐτές τίς ψυχές.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σέ περίπτωση διακοπῶν ροῆς ἤ ἐμφάνισης παλαιότερου ὑλικοῦ κατά τήν ὥρα τῶν ζωντανῶν μεταδόσεων, παρακαλοῦμε ἀνανεώστε περιοδικά τήν σελίδα ἀπό τό παρακάτω κουμπί. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 21222324252627 ΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥ Συναξαριστης

Δ΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπείατοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου) Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ καί Ἰωάννου ὁσίων

Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος

Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Πελαγίας ὁσίας τῆς ἐν Τήνῳ

Χριστίνης μεγαλομάρτυρος

Κοίμησις ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας, Μνήμη Ε΄ Οἰκ. Συνόδου

Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!