Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὁ χριστιανός εἶναι καθαρός. Πρέπει νά εἶναι καθαρός. Δέν χωράει τίποτε ἐδῶ. Καί νά ἀφήσουν τίς ὅποιες ἄλλες θεολογίες ὅποιοι τίς λένε. Τί εἴδους πίστη ἔχουμε στόν Χριστό, καί τί εἴδους ἕνωση μέ τόν Χριστό εἶναι αὐτή, καί τί εἴδους βάπτισμα κάναμε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί τί χάρη Θεοῦ λάβαμε, τί φῶς Θεοῦ λάβαμε, τί θεϊκή ἐνέργεια λάβαμε, ἄν δέν εἶναι καθαρή ἡ ψυχή μας, ἡ καρδιά μας; Ἄν δηλαδή, σάν νά μή συνέβη τίποτε, εἶναι πάλι ἀκάθαρτος κανείς· ἀκάθαρτος ἀπό πλευρᾶς πράξεων, σκέψεων, ἀπό πλευρᾶς συναισθημάτων, ἀκάθαρτος γενικῶς. Δέν ἔχεις καμιά σχέση μέ τή χριστιανική ζωή, δέν ἔχεις καμιά σχέση μέ τόν Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι καθαρός, ἀπόλυτα καθαρός. Καί γι᾿ αὐτό ἦρθε καί ἔγινε ἄνθρωπος καί ἑνώθηκε μαζί σου καί σέ ἑνώνει μαζί του καί σέ κάνει χριστιανό, σέ κάνει δικό του, σέ κάνει ἀδελφό του· σέ κάνει ὅπως εἶναι ἐκεῖνος.

Λέμε νά γίνουμε καί νά εἴμαστε μαρτυρία Χριστοῦ στόν κόσμο. Ὄχι μέ τήν ἔννοια πού τό νομίζουμε ἐμεῖς: νά κάνουμε τοῦτο, ἐκεῖνο, τό ἄλλο. Τί νά κάνεις, ταλαίπωρε ἄνθρωπε; Τί μπορεῖς νά κάνεις; Κάθισε κάτω νά σέ φτιάξει ὁ Θεός ὅπως σέ θέλει, ἄφησε τόν ἑαυτό σου στά χέρια του, ἄνοιξε τήν καρδιά σου, ὥστε νά εἶναι μέσα σου ὁ Θεός, καί ὁ Θεός διά σοῦ θά ἐνεργήσει. Ὁ Θεός, ὅ,τι θέλει νά κάνει, τό κάνει, ἀλλά θέλει νά ἐνεργεῖ δι᾿ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, καθώς θά μᾶς κάνει ἀρτοφόρια. Δῶσε τόν ἑαυτό σου στόν Θεό, ὥστε διά σοῦ ὁ Θεός νά θαυματουργεῖ. Καθώς ἐσύ θά εἶσαι ἕνα συνεχές καί καθημερινό θαῦμα, θά κάνει διά σοῦ θαύματα ὁ Θεός καί στούς κοντινούς καί στούς μακρινούς καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Διότι ἔχουμε –ἴσως ὅσο ποτέ ἄλλοτε– καί αὐτό τό μεγάλο χρέος ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ὅπως καί τότε εἶχαν οἱ πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ καθένας στήν ἐποχή του.

Οἱ χριστιανοί νοιάζονται γιά ὅλα τά ἄλλα καί ὄχι ἁπλῶς ἀφήνουν τελευταία τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε κάν ἀσχολοῦνται. Μάλιστα ἀπό κάποια πλευρά ἄν εἶναι δυνατόν νά μήν ἔρθει. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα. Βλέπετε, καί πού μπαίνει ἕνας χριστιανός σέ μιά κάποια προσπάθεια, πάλι νοιάζεται μή χάσει τήν αὐτοδικαίωσή του, ὅλα ἐκεῖνα πού ὑπηρετοῦν τό ἐγώ του. Σπάνια νά βρεθεῖ χριστιανός πού νά ζητάει νά γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ἀφοῦ ζοῦμε, σημαίνει ὅτι ὁ Θεός θέλει νά γίνουμε ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἀκριβῶς αὐτό πού δέν ἤμασταν μέχρι σήμερα: Νά σοῦ συμβεῖ κάτι, καί ἐσύ ἀμέσως νά τό δεῖς μέσα στήν πορεία σου αὐτή πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε, ὄχι μόνο δέν θά σέ ταράξει, δέν θά σέ ἀγριέψει ἐναντίον τῶν ἄλλων, ἀλλά ἴσα-ἴσα μέσα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ θά τό δεῖς ὅτι εἶναι καί αὐτό ἕνας καλός ὑπηρέτης, πού σέ βοηθάει νά ταπεινωθεῖς, νά ἀγαπήσεις τόν Κύριο καί νά τόν ἀκολουθήσεις.

Λέει ὁ ὅσιος Πορφύριος: «Ἄσ΄το τό κακό καί πήγαινε πρός τό καλό». Καί τό καλό εἶναι ὁ Χριστός. Τό καλό εἶναι ἐκεῖνο πού θέλει ὁ Χριστός. Τίς πιό πολλές φορές δέν εἶναι τόσο νά διορθώσεις τό κακό ὅσο εἶναι νά τό ἀφήσεις. Ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε. Δέν μίλησες, ἄς ποῦμε, καλά; Ναί, δέν μίλησες καλά. Βάλε μετάνοια καί ἄσ΄ το. Στήν προσπάθειά σου τάχα νά τό δικαιολογήσεις, πιό πολύ θά μπλέξεις. A Ὅταν ἀφήνεις τό κακό νά σέ ἐπηρεάζει, μετά δέν εἶσαι τόσο ἐλεύθερος, ὅσο εἶσαι, πρίν ἀρχίσει νά σέ ἐπηρεάζει. A Τώρα ὅλοι μας χωρίς ἐξαίρεση νά ἀρχίσουμε ἀπό τήν ἀρχή. Καθόλου νά μή μᾶς ἐπηρεάσει ἡ ὁποιαδήποτε μέχρι αὐτή τή στιγμή κατάστασή μας, ἡ τυχόν ἀποτυχία ἤ ἀποθάρρυνση. Ἴσα-ἴσα, καί τά ἀρνητικά στοιχεῖα –περισσότερο αὐτά– νά μᾶς παρακινήσουν στό νά βάλουμε ἀρχή.

Δέν εἶναι καλό νά λές «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», ἀλλά βαθιά μέσα σου εἶναι σάν νά λές: «Ἔ, ἄς τό πῶ, ἄν καί δέν ἐλπίζω ὅτι θά μέ ἐλεήσει». Ἡ προσέγγιση τοῦ Χριστοῦ γίνεται μέ τήν πίστη. Καί ὅσο, τρόπον τινά, δέν γίνεται αὐτό πού ζητοῦμε –νά μᾶς θεραπεύσει ὁ Κύριος καί κυρίως νά θεραπεύσει τήν ψυχή μας– ἐμεῖς ἀκόμη πιό πολύ νά ἐπιμένουμε, καθώς δέν ἔρχεται ἀπάντηση. Σέ ἀκούει ὁ Χριστός, ὅσο σιγανά, ὅσο πονεμένα καί νά μιλήσεις. Ὁ Χριστός σέ ὅλες τίς περιπτώσεις δέν λέει ὅ,τι λέει ἔτσι στόν ἀέρα. Ἐκδηλώθηκε ἡ πίστη τοῦ τυφλοῦ μέ τό νά φωνάζει: Ἰησοῦ υἱέ Δαυΐδ, ἐλέησόν με.
Τόν ἐμπόδιζαν, τόν ἐπιτιμοῦσαν, τοῦ ἔλεγαν νά σιωπήσει. Τίποτε αὐτός, πιό πολύ κραύγαζε. Καί ἄκουσε ἀπό τόν Χριστό: Ἀνάβλεψον. Νά ἔχουμε μέσα μας τήν πίστη αὐτή, καί θά γίνει τό ὅποιο θαῦμα χρειάζεται νά γίνει στήν ψυχή μας. Ξέρει ὁ Χριστός τί θαῦμα χρειάζεται νά γίνει στήν ψυχή τοῦ καθενός.

Φαίνεται πώς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμη καί ὡς χριστιανοί, ὡς πνευματικοί ἄνθρωποι, δύσκολα βρίσκουμε ἄνθρωπο νά μιλήσουμε μέ τήν ἔννοια αὐτή: νά μᾶς καταλάβει, νά τόν καταλάβουμε. Γι᾿ αὐτό καί ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιά τήν προκοπή τήν πνευματική νά βρεῖς ἄνθρωπο πού μπορεῖς νά ἐμπιστευθεῖς, πού ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι σέ καταλαβαίνει. Μόνο αὐτό νά μή γίνεται μέσα σέ πλαίσια πλάνης, ἄς ποῦμε. Χρειάζεται προσοχή ἀπό αὐτῆς τῆς ἀπόψεως. Μπορεῖ νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους παρέες, νά περνοῦν ὄμορφα, ἀλλά βαθύτερα, γιά νά νιώσει κανείς ὅτι βρῆκε ἄνθρωπο στόν ὁποῖο μπόρεσε νά μιλήσει καί συνεννοήθηκαν, εἶναι πολύ δύσκολο. Καί θά ἔλεγα ὅτι χρειάζεται νά βρεῖ κανείς αὐτόν τόν ἄνθρωπο, ὥστε ἔτσι νά μπορέσει νά προκόψει εὐκολότερα στήν πνευματική ζωή. Ὄχι ὅτι ὁπωσδήποτε δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς αὐτό, ἀλλά ἔτσι μπορεῖ νά γίνει πιό σωστά, πιό ἀκίνδυνα καί εὐκολότερα.

Mποροῦμε νά φανταστοῦμε ὅτι ὁ ἅγιος Σάββας εἶχε θέλημα δικό του καί ὅτι ἤθελε νά κάνει τά δικά του; Δέν φαίνεται πουθενά κάτι τέτοιο. Παραδόθηκε στή χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ὁ Θεός εἶναι πού τόν ὁδηγεῖ ὄχι μόνο γενικά ἀλλά καί κατά συγκεκριμένο τρόπο: τόν ὁδήγησε στόν ἅγιο Εὐθύμιο καί, ὅπως λέει τό συναξάρι, ὠφελήθηκε ἐκεῖ ἀπό ὅλους τούς ἀδελφούς. Ἔτσι εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Οὔτε συνερίζεται κανέναν οὔτε συγκρίνει τόν ἑαυτό του μέ τούς ἄλλους, ὥστε νά παραπονεῖται ἤ νά θίγεται ἤ νά φθονεῖ, ἀλλά ἀπό ὅλους λαμβάνει ὠφέλεια. Ἄνθρωποι ἦταν οἱ ἀδελφοί αὐτοί, θά εἶχαν καί ἐλαττώματα, ὅμως καθόλου δέν ἐπηρεαζόταν ἀπό αὐτά ὁ ἅγιος Σάββας, ἀλλά ἔβλεπε τήν ἀρετή τους. Κάποια ἀρετή σέ ὅλους μπορεῖς νά βρεῖς –σέ ἄλλον περισσότερο, σέ ἄλλον λιγότερο– καί ἔτσι ὠφελεῖσαι. Ὁ ἅγιος ἄνθρωπος ἀπό ὅλους ὠφελεῖται, καθώς παίρνει μόνο τό καλό πού ἔχουν.

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σέ περίπτωση διακοπῶν ροῆς ἤ ἐμφάνισης παλαιότερου ὑλικοῦ κατά τήν ὥρα τῶν ζωντανῶν μεταδόσεων, παρακαλοῦμε ἀνανεώστε περιοδικά τήν σελίδα ἀπό τό παρακάτω κουμπί. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗ 293012345 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Συναξαριστης

Παραμόνου, Φιλουμένου μαρτύρων, Φιλουμένου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν τῷ φρέατι τοῦ Ἰακώβ

Ἀνδρέου ἀποστόλου τοῦ πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου ἐπισκόπου Αἰθιοπίας

Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος

Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Πορφυρίου ὁσίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

ΙΔ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία τυφλοῦ Ἰεριχοῦς) Σοφονίου προφήτου

Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Χριστοδούλου καί Χριστοδούλης μαρτύρων

Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία

Κατάλυση ἰχθύος

Νηστεία

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Εβδομαδιαιο προγραμμα