Κυριακοδρομιο
A+
A
A-

180.Κυριακή ΣΤ’ Ματθαίου

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁμιλεῖ γιά τή θεραπεία τοῦ Παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ. Ὁ Κύριος βρέθηκε στήν Καπερναούμ, τή δεύτερη πατρίδα του, καί τοῦ ἔφεραν ἐκεῖ ἕναν παραλυτικό, γιά νά τόν θεραπεύσει.

Ὅπως πάντοτε, ἔτσι καί ἐδῶ, ὁ Κύριος περιμένει/θέλει νά δεῖ κάτι στόν ἄνθρωπο, γιά νά ἐνεργήσει. Ἐνῶ δωρεάν δίνει ὁ Κύριος ὅ,τι δίνει, ὅμως χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος τουλάχιστον νά ποθεῖ αὐτό πού δίνει ὁ Κύριος καί νά παίρνει ἀνάλογη στάση. Στό σημεῖο αὐτό ἡ περικοπή ἀναφέρει: «Ἰδών ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν».

«Ἰδών τήν πίστιν αὐτῶν», ἀμέσως εἶπε: «θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Ὁ Χριστός δηλαδή σάν νά μή βλέπει ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι παραλυτικός καί ὅτι τόν ἀπασχολεῖ ἡ ἀσθένειά του. Αὐτό πού τοῦ λέει ἀμέσως εἶναι: «Θάρρος! Σοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες». Ὅλο τό θέμα γιά τόν Χριστό εἶναι ἡ ἁμαρτία.

Ποιός ἀπό μᾶς ἔχει καημό μέσα του γιά τό ὅτι εἶναι δηλητηριασμένη ἡ ψυχή του ἀπό τήν ἁμαρτία, καί θέλει νά λυτρωθεῖ, νά ἐλευθερωθεῖ; Οἱ Πατέρες, οἱ ἅγιοι, διαρκῶς ἀσχολοῦνται μέ αὐτό, διαρκῶς ἀναφέρονται σέ αὐτό: Ὅτι ὁ Χριστός ἦρθε νά θεραπεύσει τήν ψυχή ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς ἁμαρτίας, τίς πληγές τῆς ἁμαρτίας. Νά τό προσέξουμε αὐτό.

Τόσο ἔχει ἀλλοιωθεῖ σήμερα τό χριστιανικό πνεῦμα, πού ντρέπεται ὁ ἄνθρωπος νά σκεφθεῖ ὅτι ἔχει ἁμαρτίες καί ὅτι τό πρόβλημα εἶναι τί θά γίνει μέ τήν ἁμαρτία. Ἔμαθε καθένας νά ζεῖ ἔξω ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, νά κάνει τά καμώματα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, καί ἔτσι δέν καταλαβαίνει τίποτε ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό πρέπει νά εἶναι ὁ καημός ὅλων μας: Νά ἀκούσουμε μέσα μας, νά νιώθουμε ὅλο καί περισσότερο αὐτή τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ὅτι μᾶς συγχωράει τίς ἁμαρτίες. Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση ὄχι ἁπλῶς νά πιστεύεις, ἀλλά νά τό νιώσεις μέσα σου, νά αἰσθανθεῖς ὅτι σέ συγχώρησε ὁ Θεός, σέ δέχθηκε. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, πρέπει νά φθάσεις στό σημεῖο νά πεῖς: «Θεέ μου, δέν θέλω νά ξανααμαρτήσω»· νά μισήσεις, νά σιχαθεῖς τήν ἁμαρτία, ὅπως λένει οἱ ἅγιοι.

Ὅταν δεῖ ὁ Θεός ὅτι πῆρες ὁριστική καί ἀπόλυτη ἀπόφαση νά μήν ἁμαρτάνεις, ἔρχεται ἡ εὐλογημένη ὥρα πού βεβαιώνεσαι ὅτι σέ συγχωράει ὁ Κύριος, σέ βρῆκε, τόν βρῆκες, τόν ἀγάπησες, σέ ἀγαπᾶ, σέ γιατρεύει καί πορεύεσαι τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας.