«Τοὺς ἐν ἀσκήσει λάμψαντας φαιδρῶς, ὁσίως τε ζήσαντας, εὐφημήσωμεν ἐνδόξως ἀδελφοί»
Ασκητικα
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
  • 25/02/2021 Ασκητικα 24/09/1997

    «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί». Μόνο ὅταν ἡ Ἐκκλησία ζεῖ κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπο, ἄλλοτε ἐντονότερα ἄλλοτε ἠπιότερα, ὅτι ἔρχεται, ἔφθασε τό τέλος, ὅτι εἶναι ἡ ἐσχάτη ὥρα, μόνο ὅταν ζεῖ ἔτσι, εἶναι ὄντως στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί ζεῖ κατά Θεόν, ζεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅλοι ὅσοι συμμορφώνονται πρός αὐτό, ἔχουν ἐλπίδα σωτηρίας. Ἀλλιῶς, ἐάν καλοβολευτοῦμε σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, καί τότε στά χρόνια τῶν ἀποστόλων καί ἔπειτα καί μέχρι καί σήμερα, δέν θά δοῦμε πρόσωπο Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει αὐτή τήν τάση, καί τό ξέρει ὁ Θεός, καί γι᾿ αὐτό τά οἰκονομεῖ ἔτσι τά πράγματα, πού νά ἔχουμε κατά νοῦν ὅτι ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἔφθασε τό τέλος· ὄχι μόνο τό τέλος τοῦ καθενός μας –πού ἅμα κάποιος πεθάνει, γι᾿ αὐτόν ἦρθε τό τέλος– ἀλλά καί τό τέλος τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος. Ὁ Θεός τά οἰκονόμησε ἔτσι, διότι ἀκριβῶς ἔτσι συμφέρει, ἔτσι γίνεται τό καλό στούς πιστούς, ἔτσι οἱ πιστοί ἔχουν τήν ἔγνοια καί ἀγωνίζονται, προσπαθοῦν νά εἶναι ἕτοιμοι ἀνά πᾶσαν στιγμήν νά ἐμφανιστοῦν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 21/02/2021 Ασκητικα 16/09/1997

    Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ὁ Κύριος ἄφησε νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὅπου νά ᾿ναι θά ξανάρθει νά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς, οἱ πρῶτοι χριστιανοί ζοῦσαν μέ τίς λεγόμενες ἐνθουσιαστικές τάσεις. «Ὁ Κύριος ἐγγύς», «ἰδού ἔρχομαι ταχύ». Καί, φαίνεται, ὄχι μόνο στούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, στίς πρῶτες δεκαετίες ζοῦσαν οἱ χριστιανοί μέ αὐτή τήν προσδοκία, ὅτι ὅπου νά ᾿ναι θά ἔρθει ὁ Κύριος καί ὅτι ὅπου νά ᾿ναι θά τελειώσει ὁ κόσμος. Καί ἑπομένως, ὅσα κι ἄν περνοῦμε ἐδῶ σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, νά κάνουμε ὑπομονή, διότι ὅπου νά ᾿ναι θά τελειώσουν· θά ξανάρθει ὁ Κύριος καί θά τιμωρήσει ὅλους αὐτούς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐναντίον του καί ἐναντίον τῶν δικῶν του ἀνθρώπων, καί θά ἀποκαταστήσει πλήρως στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σ᾿ αὐτόν.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 09/05/2020 Ασκητικα 16/08/1990

    Ὁ θησαυρός τῆς Ἑλλάδος, ὁ θησαυρός μας εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Ἄν αὐτό τό καταλάβουμε… Ὄχι βέβαια νά τό πάρουμε σάν νά εἶναι ἐμπόρευμα ἡ ὀρθοδοξία τό ὁποῖο ἐξαγάγουμε, γιά νά τό πουλᾶμε. Κυρίως τό βίωμα τῆς ὀρθοδοξίας, τό νά ζοῦμε ὀρθόδοξα, αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 25/03/2020 Ασκητικα 07/03/1989

    Ὁ σπόρος ἔχει ζωή μέσα του καί γι᾿ αὐτό φυτρώνει

    Ἐνθυμοῦμαι ἀπό μικρό παιδί, πού ἔσπερναν τήν ἄνοιξη τά χωράφια μέ καλαμπόκι, μέ φασόλια κτλ., καί ἔπεφτε ὁ σπόρος μέσα στή γῆ. Ἀπό τό ἕνα μέρος ὁ σπόρος ἔχει ζωή ἐν ἑαυτῷ. Ἀπό τό ἄλλο μέρος πέφτοντας στή γῆ, ἡ ὁποία εἶναι ὑγρή καί θερμή τόν Μάιο μήνα περίπου, βρίσκει ὁ σπόρος τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά νά ἀναπτυχθεῖ. Καί ἐκτός ἀπό ἐλαχιστότατες περιπτώσεις, πού κάτι μπορεῖ νά ἔχει ἕνα σπέρμα καί νά σαπίσει, στά ὑπόλοιπα ἀμέσως ξεκινάει νά ἀναπτύσσεται πρός τά κάτω ἡ ρίζα καί πρός τά πάνω τό βλασταράκι.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 25/03/2020 Ασκητικα 23/01/2000

    Προσωπικά ἔχω ἕναν προβληματισμό, καθώς τελικά ἡ ὅλη μας στάση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πρωτίστως, καί ἐνώπιον τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῶν ἄλλων εἶναι ὑποκριτική. Κάνουμε τόν χριστιανό χωρίς νά εἴμαστε, ὁπότε τελικά ὑποκρινόμαστε καί τελείως ἀλλοιώνονται τά πράγματα. Δηλαδή, ἡ οὐσία, ἡ ἀλήθεια, τό βίωμα, ἡ ζωή ἡ ἀληθινή, ἡ χριστιανική ζωή, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ἀνατρέπεται.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 31/12/2019 Ασκητικα 31/12/2002

    Κάτι πρέπει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος

    Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τήν ἁμαρτία, καί ἡ ἁμαρτία δέν ἀστειεύεται καί τόν κάνει χάλια τόν ἄνθρωπο. Ἀπό τό ἄλλο μέρος, ὁ διάβολος, πού πηγαίνει ἀντίθετα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, κάνει ὅ,τι μπορεῖ, ἀκριβῶς γιά νά καταποντίσει τόν ἄνθρωπο. Καί ἐπειδή ἡ σωτηρία εἶναι μεγάλο πράγμα, χρειάστηκε νά γίνει ἄνθρωπος ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

    Γιορτάζουμε αὐτές τίς μέρες τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ἅμα τό σκεφθεῖ κανείς, ποῦ νά σταθεῖ; Συγκλονίζεται κυριολεκτικά ὁ ἄνθρωπος, λίγο, λίγο νά σκεφθεῖ τί σημαίνει ὅτι ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος. Πάντως, ἀπό μιά πλευρά, γιά νά γίνεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἄνθρωπος, σημαίνει ὅτι εἶναι δύσκολα τά πράγματα. Δημιούργησε ὁ Θεός αὐτό τό πλάσμα, τόν ἄνθρωπο, καί τόν ἔκανε κατ᾿ εἰκόνα του καί καθ᾿ὁμοίωσιν. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πέρα γιά πέρα χρησιμοποίησε ὅλο αὐτό τό δεδομένο –ὅτι ἐπλάσθη κατ᾿εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ– γιά νά κάνει τά τῆς ἀφροσύνης του. Καί ἔπεσε ἐκεῖ πού ἔπεσε, καί εἶναι μεγάλη ὑπόθεση ἡ σωτηρία του. Ὅμως, ἄν ἐπιτρέπεται νά ποῦμε, δύσκολο ξεδύσκολο, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά σωθεῖ. Καί σώζεται· εἶναι ἀσφαλής ἡ σωτηρία. Εἶναι δεδομένη ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ Θεοῦ, τό ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, καί εἶναι δεδομένη ἡ σωτηρία, βεβαία.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 11/03/2019 Ασκητικα 26/02/1990

    Πένθος καί χαρά

    Πρῶτα, θά ἤθελα νά τονίσω στήν ἀγάπη σας, αὐτό πού κάπως ἀναφέραμε καί τό πρωί. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή βέβαια εἶναι περίοδος πένθους, πνευματικῆς λύπης, εἶναι περίοδος μετανοίας, δακρύων, ἐξομολογήσεως, εἶναι περίοδος πού συμμαζεύει κανείς τόν ἑαυτό του καί τόν τοποθετεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί βλέπει πόσο ἅγιος, πόσο καθαρός εἶναι ὁ Θεός, καί πόσο ἁμαρτωλός εἶναι ὁ ἑαυτός του. Ὅμως ὅλο αὐτό εἶναι μιά γιορτή.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 12/11/2018 Ασκητικα  

    Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού μόλις ἀκούσαμε, λέει μέσα στίς πολύ λίγες φράσεις της πολύ σημαντικά πράγματα. Ἄς προσπαθήσουμε νά τήν προσεγγίσουμε.

    «Πάντα μοι παρεδόθη ὑπό τοῦ Πατρός μου· καί οὐδείς ἐπιγινώσκει τόν Υἱόν εἰμή ὁ Πατήρ, οὐδέ τόν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰμή ὁ Υἱός καί ᾧ ἐάν βούληται ὁ Υἱός ἀποκαλύψαι».

    Ἄραγε ὑπάρχουν πολλοί χριστιανοί πού γνωρίζουν τήν ἀλήθεια αὐτῶν τῶν λόγων; Ἤ, γιά νά τό πῶ καλύτερα: πόσοι ἀπό ἐμᾶς γνωρίζουμε ἐμπειρικά, βιωματικά αὐτή τήν ἀλήθεια; Σέ πόσους ἀπό ἐμᾶς ἔχει γίνει βίωμα ὅτι δέν πρόκειται νά γνωρίσουμε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἐάν δέν μᾶς τόν ἀποκαλύψει ὁ Πατήρ, καί ὅτι δέν πρόκειται νά γνωρίσουμε τόν Πατέρα, ἐάν δέν μᾶς τόν ἀποκαλύψει ὁ Υἱός;

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 16/03/2018 Ασκητικα 22/03/1987

    Ὁ σταυρός καί ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ

    Νομίζω ὅτι δέν πρέπει νά τήν ἀφήσουμε τή σημερινή ἡμέρα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, νά περάσει, χωρίς νά δοῦμε τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε τό πρωί στή Θεία Λειτουργία. Ἀκόμη καί μέ τά μικρά παιδιά πού εἴχαμε προηγουμένως τίς συνάξεις, καί μέ τά ἀγόρια καί μέ τά κορίτσια, αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά ἀναφερθοῦμε ἰδιαίτερα στήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.
    Λέμε «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας» καί δέν γνωρίζουμε τό βαθύτερο νόημα τῆς ἡμέρας. Λέμε «Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν», πού γιορτάζουμε τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, καί δέν γνωρίζουμε τό βαθύτερο νόημα. Ὅπως ἐπίσης λέμε «Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως» καί δέν γνωρίζουμε τό βαθύτερο νόημα

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 12/07/2017 Ασκητικα 21/01/1996

    Θά παρακαλέσω καί σήμερα τήν ἀγάπη σας νά προσέξουμε. Ἐγώ πιστεύω ὅτι πρέπει νά λεχθοῦν αὐτά τά ὁποῖα λέμε, ὅπως ἐπίσης πιστεύω ὅτι πρέπει νά προσέξουμε, γιά νά τά καταλάβουμε. Γι᾿ αὐτό καί παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας καί ἐφιστῶ τήν προσοχή ὅλων μας.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 28/06/2017 Ασκητικα 14/06/2001

    Ὁ χριστιανός πού θά ἀρχίσει νά παίρνει στά σοβαρά τό θέμα τῆς σωτηρίας του, θά ἔλθει ἀντιμέτωπος μέ τόν παλαιό ἄνθρωπο πού βασιλεύει μέσα του. Πιστεύω ὅτι θά εἶναι καλό ὅλο αὐτό τό ἀρνητικό πού παρουσιάζει ὁ καθένας μας νά τό ἑρμηνεύσουμε καί νά τό ἀντιμετωπίσουμε σωστά. Ἀπό ὅ,τι ἔχω καταλάβει, ὅλες οἱ ψυχές –καί ἴσως περισσότερο ἐκεῖνες πού ὅλο καί παίρνουν πιό ζεστά τά πράγματα καί ἀγωνίζονται ὅλο καί πιό πολύ– κοντράρονται μέ τόν ἑαυτό τους, καί μένει μιά ἀπορία, ἕνα ἐρώτημα, ἕνα παράπονο, ἕνα πρόβλημα, ἕνα κάτι πού κατά κάποιον τρόπο δέν ἀφήνει τήν ψυχή νά ξενοιάσει μέ τήν καλή ἔννοια.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]
  • 21/05/2017 Ασκητικα  

    Θά εὐχαριστήσω πρῶτα τόν Πανιερώτατο, τόν ὁποῖο εἶδα σήμερα τό πρωί καί τοῦ ἔβαλα μετάνοια, καί ὁ ὁποῖος μέ δέχθηκε πάλι μέ πολλή ἀγάπη καί μέ πολλή χαρά, πέρα ἀπό τό ὅτι ἔδωσε τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία νά ἔρθω καί κάλυψε μέ τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία του ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις. Ἀκόμη μιά φορά μοῦ εἶπε ὅτι μπορῶ νά ἔρχομαι καί χωρίς ἄδεια· εἶναι ἀνοιχτός ὁ δρόμος. Εὐχαριστῶ τόν Πανιερώτατο μέ ὅλη μου τήν καρδιά γιά τήν ἀγάπη του, γιά τήν καλοσύνη του, γιά ὅλα. Καί γι᾿ αὐτό καί ἐγώ εὐχαρίστως ἔρχομαι καί γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίνονται στήν πρόσκληση αὐτή πού κάνει ἡ Μητρόπολη πρός ὅλους σας.

    [Διαβάστε τη συνέχεια]